Όροι και Προϋποθέσεις Travelgenio

1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.1. Οι ιστότοποι www.travelgenio.com και www.travelgenio.gr (εφεξής, ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ) ανήκουν στην εταιρεία Travelgenio S.L. (εφεξής, TRAVELGENIO), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση c/Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid (Spain), με ΑΦΜ B25761120 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών, Μαδρίτη, Ισπανία, τόμος: 0, σελίδα: 1, ενότητα: 8, φύλλο: M 486495, εγγραφή: 1 και CICMA 2333.

1.2. Το TRAVELGENIO προσφέρει τη χρήση των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ του υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης (εφεξής, ΧΡΗΣΤΗΣ) αποδέχεται και δεν προβαίνει σε καμία τροποποίηση των ακόλουθων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο χρήστης δηλώνει ρητά, χωρίς καμία εξαίρεση, την πλήρη αποδοχή όλων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων του TRAVELGENIO.

1.3. Στην περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τότε δεν έχει το δικαίωμα χρήσης των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ του TRAVELGENIO. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει την νόμιμη ηλικία, καθώς και τη νομική ικανότητα να αποκτήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ του TRAVELGENIO. Επιπροσθέτως, ο χρήστης βεβαιώνει την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια όλων των προσωπικών στοιχείων τα οποία παρέχει για να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο, καθώς και κατά τη χρήση του ιστοτόπου.

2. ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

2.1. Μέσω του ιστοτόπου TRAVELGENIO, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών, που αφορούν τα ταξίδια και τον τουρισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει κρατήσεις για ορισμένες υπηρεσίες και προϊόντα μέσω των αντίστοιχων παρόχων και ταξιδιωτικών πρακτόρων.

2.2. Η πώληση ταξιδιωτικών υπηρεσιών καθώς και άλλων προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών διεξάγεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο TRAVELGENIO, το οποίο κατέχει την άδεια που απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητάς του.

2.3. Οποιαδήποτε κράτηση ή απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω παρόχων ή διοργανωτών ταξιδίων διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τους εν λόγω παρόχους ή ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δηλώνει ότι θα αποδεχθεί και θα σεβαστεί οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις θεσπίζονται από οποιονδήποτε πάροχο ή ταξιδιωτικό πράκτορα, τις υπηρεσίες των οποίων επιθυμεί να αποκτήσει. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην εξόφληση οφειλόμενων ποσών και στη συμμόρφωση προς οποιουσδήποτε κανόνες και περιορισμούς οι οποίοι αφορούν τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ισχύουν ειδικοί κανόνες και περιορισμοί για τα εισιτήρια, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο ΧΡΗΣΤΗΣ, οι εν λόγω κανόνες και περιορισμοί θα γνωστοποιηθούν στον χρήστη κατά τη διαδικασία της κράτησης.

2.4. Η επεξεργασία και η ενημέρωση οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικά με προσφορές, προϊόντα ή υπηρεσίες, διαδρομές, αποστάσεις, πίνακες δρομολογίων, ιδιοκτησία ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του TRAVELGENIO, αποτελεί ευθύνη των αντίστοιχων παρόχων των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή των αντίστοιχων ταξιδιωτικών πρακτόρων. Το TRAVELGENIO δεν είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση, τη διόρθωση, την παρακολούθηση ή την ενημέρωση των εν λόγω πληροφοριών και δεν δύναται να επιβεβαιώσει την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ενημέρωσή τους.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

3.1. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο TRAVELGENIO λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των πελατών του και των αεροπορικών εταιρειών. Οι κανόνες και οι κανονισμοί που διέπουν τις πτήσεις για τις οποίες κάνουν κρατήσεις οι χρήστες μας, θεσπίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες.

3.2. Στην περίπτωση που μία αεροπορική εταιρεία διακόψει τη λειτουργία της λόγω αφερεγγυότητας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Travelgenio, ως διαμεσολαβητής, θα κοινοποιήσει στους επιβάτες το συμβάν αυτό μαζί με τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιβάτης θα πρέπει να διεκδικήσει από την αεροπορική εταιρεία την επιστροφή του ποσού των εισιτηρίων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, έπειτα από τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς μεταξύ του επιβάτη και της αεροπορικής εταιρείας που εμπορεύεται την πτήση.

3.3. Έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα εισιτήριο μετ’επιστροφής και δεν ταξιδέψετε με την πτήση αναχώρησης, ορισμένες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτησή σας για την πτήση επιστροφής. Εάν δεν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε με την πτήση αναχώρησης, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Travelgenio ή με την αεροπορική εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση για να ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας.

4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1. Το TRAVELGENIO επιβαρύνει κάθε επιβάτη με μια χρέωση για υπηρεσίες. Αυτή η χρέωση δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση και είναι ανεξάρτητη της τιμής του εισιτηρίου που επιλέγεται από τον χρήστη.

4.2. Στην περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή της κράτησης, εάν το είδος του εισιτηρίου του προσφέρει τη αυτή δυνατότητα, ενδέχεται να προκύψουν έξοδα διαχείρισης.

5. ΑΛΛΑΓΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

5.1. Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία και ο επιλεγμένος ναύλος δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής του εισιτηρίου, ακύρωσης του εισιτηρίου, επιστροφής του ποσού του εισιτηρίου ή επανέκδοσης του εισιτηρίου κατόπιν, το TRAVELGENIO θα επιβαρύνει τον χρήστη με πρόσθετα έξοδα διαχείρισης, πλέον των χρεώσεων που επιβάλλονται από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία.

 • 50€ ανά επιβάτη για τροποποιήσεις ή ακυρώσεις.

5.2. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής του εισιτηρίου, ακύρωσης του εισιτηρίου, επιστροφής του ποσού του εισιτηρίου ή επανέκδοσης του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλλει το αίτημά του επικοινωνώντας απευθείας με το TRAVELGENIO κατά τις ώρες λειτουργίας του πρακτορείου. Τότε, θα ενημερωθεί για τη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματός του, καθώς και για χρεώσεις οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή για διοικητικές ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του. Οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης οφείλει να υποβληθεί γραπτώς, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

5.3. Προσοχή: Οι αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν την αλλαγή των ονομάτων των επιβατών. Στην περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξετε το όνομα ή το επώνυμο στην κράτησή σας, οφείλετε να ακυρώσετε ολόκληρη την κράτηση και θα σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου σας (στην περίπτωση που το είδος του εισιτηρίου σας παρέχει αυτή τη δυνατότητα). Γι’ αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε να δώσετε μεγάλη προσοχή στην ορθογραφία των ονομάτων των επιβατών κατά τη συμπλήρωση της φόρμας κράτησης. Τα ονόματα των επιβατών οφείλουν να είναι ίδια με τα ονόματα που αναγράφονται στα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία οι επιβάτες οφείλουν να προσκομίσουν στο αεροδρόμιο την ημέρα της πτήσης τους.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι περισσότεροι τύποι αεροπορικών εισιτηρίων δεν επιτρέπουν αλλαγές ή ακυρώσεις των εισιτηρίων. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν σας επιστρέφεται το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του εισιτηρίου. Αυτό σημαίνει ότι ένα εισιτήριο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό απ’ ότι για τον σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε, περιλαμβανομένης κάθε απόπειρας χρήσης του εισιτηρίου επιστροφής που περιλαμβάνεται σε μια κράτηση, χωρίς να έχει προηγηθεί η χρήση του εισιτηρίου αναχώρησης.

7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΤΗΣΕΩΝ

7.1. Με στόχο να σας προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες και τις περισσότερες δυνατές επιλογές για το ταξίδι σας, το σύστημά μας μπορεί να συνδυάσει δύο ναύλους «απλής μετάβασης» αντί για έναν ναύλο «μετάβασης με επιστροφή». Επίσης, στην περίπτωση συνδυασμένων ναύλων, για αλλαγές και ακυρώσεις θα ισχύουν οι συγκεκριμένοι όροι κάθε ναύλου.

7.2. Η μηχανή αναζήτησής μας, σε μια προσπάθεια να προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, εμφανίζει μερικές φορές επιλογές πτήσεων που προκύπτουν από τον συνδυασμό δύο κρατήσεων: μία για την εξερχόμενη πτήση κι άλλη για την επιστροφή. Όταν κάνετε κράτηση μέσω αυτής της επιλογής, γίνεται μία κράτηση για την εξερχόμενη πτήση κι άλλη για την επιστροφή. Θα υπάρχουν συνεπώς δύο διαφορετικοί κωδικοί αναφοράς. Πρόκειται για ανεξάρτητες μεταξύ τους κρατήσεις όσον αφορά τις αλλαγές και τις ακυρώσεις, σύμφωνα πάντα με τους όρους που ισχύουν για την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία.

8. ΕΠΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

8.1. Οι επιβάτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ξανά την κράτησή τους τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση, καλώντας απευθείας στην αεροπορική εταιρεία, η οποία ενδέχεται να ακυρώσει πτήσεις που δεν επιβεβαιώνονται.

8.2. Οι επιβάτες φέρουν την ευθύνη επανεπιβεβαίωσης του δρομολογίου της πτήσης τους, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να τροποποιήσουν, να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους ή ακόμα και να ακυρώσουν τις πτήσεις τους.

8.3. Παρόλο που το Travelgenio ενημερώνεται μέσω αυτόματων συστημάτων για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια των πτήσεων, οι επιβάτες απαλλάσσουν το Travelgenio από την υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές επέλθουν στην κράτησή τους.

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΑ

Παρακαλώ δώστε προσοχή στα στοιχεία της κράτησής σας. Εάν περιλαμβάνει κάποια διαδρομή με τρένο, να θυμάστε ότι πρέπει να εκτυπώσετε τις κάρτες επιβίβασης και να τις επιδείξετε στον σταθμό. Μπορείτε να εκτυπώσετε τις κάρτες επιβίβασής σας το τελευταίο 24ωρο πριν την αναχώρησή σας από τους παρακάτω συνδέσμους:

10. ΔΙΠΛΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η πληρωμή μιας κράτησης αποδειχθεί ανεπιτυχής, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για να ελέγξει την κατάσταση της κράτησής του, καθόσον το Travelgenio δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιστροφή χρημάτων λόγω διπλοκρατήσεων, εκτός αν ο χρήστης έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Μάλιστα, οι περισσότερες από τις αεροπορικές εταιρείες δεν επιστρέφουν χρήματα λόγω διπλοκρατήσεων, ούτε αν έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του ίδιου πρακτορείου, ούτε μέσω διαφορετικών ταξιδιωτικών γραφείων.

11. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

11.1. Πιθανά σφάλματα που γίνονται από τον χρήστη κατά τη διαδικασία αγοράς αποτελούν ευθύνη του χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να ελέγξει όλα τα στοιχεία της κράτησής του την ίδια μέρα την οποία εκδίδονται τα εισιτήριά του και να γνωστοποιήσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο σφάλμα σε αυτά. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλευτεί το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένου του φακέλου spam, μετά την πραγματοποίηση της κράτησης.

11.2. Κατά κανόνα, η αλλαγή ονόματος σε ένα εισιτήριο συνεπάγεται την ακύρωση του αρχικού εισιτηρίου και την έκδοση, στη συνέχεια, ενός καινούριου εισιτηρίου. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν, σε περίπτωση που επιτρέψουν την αλλαγή ονόματος, ένα ποσό το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το είδος του ναύλου. Επιπρόσθετα, το Travelgenio θα χρεώσει 50 ευρώ ανά επιβάτη ως έξοδα διαχείρισης σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες που εξ’ αρχής δεν επιτρέπουν την αλλαγή ονόματος.

11.3. Έχετε υπόψη σας ότι η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση στους επιβάτες των οποίων το όνομα διαφέρει από αυτό που αναγράφεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο, περίπτωση στην οποία το Travelgenio δεν φέρει ευθύνη για το κόστος που θα προκύψει για τον επιβάτη μετά την προαναφερόμενη άρνηση επιβίβασης.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Travelgenio.com δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες: Visa, Master Card, American Express, Diners Club, Visa Electron και Maestro. Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται με ασφάλεια και τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται για τη μέγιστη ασφάλειά σας.

12.1. Όρια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

12.1.1. Για λόγους ασφαλείας, τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιβάλλουν στις πιστωτικές και στις χρεωστικές κάρτες ένα ημερήσιο όριο αγορών. Το εν λόγω όριο δεν εξαρτάται από το πιστωτικό υπόλοιπο ή από το υπόλοιπο του λογαριασμού της κάρτας σας.

12.1.2. Τις περισσότερες φορές, το συνολικό ποσό θα χρεώνεται στην πιστωτική ή στην χρεωστική σας κάρτα σε δύο διαφορετικές συναλλαγές. Μία χρέωση θα πραγματοποιείται από την Travelgenio SL για την εξόφληση των χρεώσεων για παροχή υπηρεσιών ή και για την αγορά πακέτων ασφάλισης και μια ξεχωριστή χρέωση θα πραγματοποιείται από την αεροπορική εταιρεία από την οποία εκδίδονται τα εισιτήριά σας. Εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της κράτησης, θα λάβετε ένα δεύτερο e-mail το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της πληρωμής και την έκδοση των εισιτηρίων σας.

12.1.3. Προς αποφυγή ταλαιπωρίας η οποία σχετίζεται με την εξόφληση του ποσού της κράτησής σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα και να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα σας είναι κατάλληλη για την πληρωμή του συνολικού ποσού. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε περιστατικά σχετίζονται με τη μέθοδο πληρωμής.

12.2. Κρατήσεις μέσω τρίτων παρόχων

12.2.1. Η Travelgenio SL διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων προς επαλήθευση της αγοράς και προς επιβεβαίωση της έγκρισης της πληρωμής από τον κάτοχο της κάρτας.

12.2.2. Σε μερικές περιπτώσεις, η Travelgenio SL ενδέχεται να ζητήσει την πληρωμή μέσω μιας ασφαλούς πλατφόρμας πληρωμών, όπως η Verified by Visa και η MasterCard Secure Code, ή μέσω μεταφοράς χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό.

12.3. Αίτηση για έκδοση τιμολογίου

Για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση τιμολογίου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας γνωστοποιήσετε τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ).

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ

13.1. Εξυπηρέτηση πελατών

13.1.1. Έξοδα διαχείρισης για αλλαγές και ακυρώσεις

 • Χρυσό: Χωρίς έξοδα διαχείρισης σε περίπτωση αλλαγών/ακυρώσεων.
 • Ασημένιο: Χωρίς έξοδα διαχείρισης σε περίπτωση αλλαγών/ακυρώσεων.
 • Βασικό: Υπόκειται σε έξοδα διαχείρισης 50€ σε περίπτωση αλλαγών/ακυρώσεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσό είναι επιπρόσθετο στις χρεώσεις που ενδέχεται να εφαρμόσει η αεροπορική εταιρεία ανάλογα με τους όρους του ναύλου.

13.1.2. Προνομιακή εξυπηρέτηση

 • Χρυσό: Μέγιστη προτεραιότητα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω αποκλειστικού τηλεφωνικού αριθμού ή απάντηση εντός 12 ωρών μέσω του δελτίου επικοινωνίας.
 • Ασημένιο: Μέση προτεραιότητα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω αποκλειστικού τηλεφωνικού αριθμού ή απάντηση εντός 24 ωρών μέσω του δελτίου επικοινωνίας.
 • Βασικό: Χωρίς προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή δελτίου επικοινωνίας.

13.1.3. Επιστροφή και καταβολή δαπανών

 • Χρυσό: Διαδικασία επιστροφής και καταβολής δαπάνης το αργότερο σε 3 εργάσιμες μέρες.
 • Ασημένιο: Διαδικασία επιστροφής και καταβολής δαπάνης εντός των συνηθισμένων προθεσμιών.
 • Βασικό: Διαδικασία επιστροφής και καταβολής δαπάνης εντός των συνηθισμένων προθεσμιών.

13.2. Ειδικές Υπηρεσίες

Με την επιλογή αυτής της υπηρεσίας, έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κάνετε κράτηση θέσεων.
 • Προσθέσετε ειδικό γεύμα στην κράτησή σας, εάν η πτήση σας περιλαμβάνει γεύμα.
 • Προσθέσετε αποσκευές ειδικού τύπου στην κράτησή σας (μπαστούνια του γκολφ, ποδήλατα κλπ).
 • Λάβετε βοήθεια σε περίπτωση αλλαγών στο πρόγραμμα των πτήσεών σας.

Τιμή ανά επιβάτη.

Για ορισμένους προορισμούς ή και αεροπορικές εταιρείες, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιβεβαίωση ειδικών αιτημάτων. Η αεροπορική σας εταιρεία ενδέχεται να σας επιβαρύνει με μια πρόσθετη χρέωση. Το κόστος της εξατομικευμένης υπηρεσίας δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ηαεροπορική εταιρεία δεν δύναται να επιβεβαιώσει το αίτημά σας ή σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

13.3. Ανοιχτό εισιτήριο

Τιμή ανά επιβάτη.

1. Χρόνος Αγοράς Πρόσθετων Υπηρεσιών

 • Πρέπει να πραγματοποιήσετε την αγορά και την πληρωμή αυτής της υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας μας τη στιγμή που κάνετε κράτηση για το ταξίδι σας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αγορά αυτής της υπηρεσίας αργότερα.
 • Οποιεσδήποτε αλλαγές στην κράτησή σας μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες λειτουργίας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας και το αργότερο 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πρώτης πτήσης της κράτησής σας.
 • Το ταξίδι της νέας σας κράτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο ένα χρόνο από την ημερομηνία που πραγματοποιήσατε την αρχική σας κράτηση.
 • Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μόλις λάβετε σχετική επιβεβαίωση από την εταιρεία.

2. Διαδικασία

 • Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας τηλεφωνικά ή μέσω email, χρησιμοποιώντας την ειδική διαδικτυακή φόρμα και επιλέγοντας Τροποποίηση Κράτησης στη σελίδα Επικοινωνία.
 • Το αίτημά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κωδικό κράτησης, τα ονοματεπώνυμα των επιβατών τους οποίους αφορά η αλλαγή και τις αλλαγές που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα λάβετε αυτόματη επιβεβαίωση του αιτήματός σας μαζί με τον αριθμό αναφοράς που του δόθηκε.
 • Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχουμε παραλάβει σωστά το αίτημά σας.

3. Προϋποθέσεις

 • Δεν επιτρέπονται αλλαγές σε εν μέρει χρησιμοποιημένα εισιτήρια.
 • Η υπηρεσία ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ Εισιτηρίου είναι μια αποκλειστική υπηρεσία του πρακτορείου μας, που εγγυάται ότι το αίτημά σας για αλλαγή της κράτησής σας θα διεκπεραιωθεί ακόμη και στην περίπτωση που τα εισιτήρια δεν μπορούν να αλλαχθούν απευθείας από την αεροπορική εταιρεία. Γι’αυτόν τον λόγο, όλες οι αλλαγές στην κράτησή σας πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας.
 • Η υπηρεσία ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ Εισιτηρίου επιτρέπει την αλλαγή της ημερομηνίας πτήσης του αρχικού εισιτηρίου, αν οι καινούργιες πτήσεις κοστίζουν το ίδιο. Αν η αλλαγή πτήσης συνεπάγεται υψηλότερες τιμές ή φόρους, η χρηματική διαφορά θα πρέπει να πληρωθεί από τον επιβάτη.
 • Η νέα σας πτήση πρέπει να πραγματοποιείται από την ίδια αεροπορική εταιρεία, όπως και οι πτήσεις της αρχικής σας κράτησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή αεροπορικής εταιρείας.
 • Δεν ισχύει για αλλαγές δρομολογίου (αφετηρία, προορισμός και/ή στάσεις).
 • Δεν ισχύει για αλλαγές ονόματος επιβατών.
 • Σε καμία περίπτωση δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.
 • Αν, κατά την πραγματοποίηση αλλαγών, οποιοσδήποτε επιβάτης χάσει το δικαίωμά του σε ειδικές εκπτώσεις (π.χ. αλλαγή κατηγορίας παιδιών ή βρεφών), η χρηματική διαφορά πρέπει να πληρωθεί από τον πελάτη.
 • Το πρακτορείο μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν απευθείας με την αεροπορική εταιρεία.
 • Για αλλαγές στις οποίες η νέα πτήση έχει μικρότερη τιμή δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.
 • Αυτή η υπηρεσία είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.
 • Το πρακτορείο μας αποποιείται κάθε ευθύνη για αλλαγές κράτησης που δεν έχουμε παραλάβει.

13.4. Εγγυημένη επιστροφή

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσετε την κράτησή σας χωρίς να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Οφείλετε να ακυρώσετε την κράτησή σας εντός 12 ωρών από την ολοκλήρωση της κράτησης.

Εντός 12 ωρών από την ολοκλήρωση της κράτησης, το μέγιστο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 1000€.

Η τιμή εμφανίζεται ανά επιβάτη.

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Σημείωση: Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους επιβάτες που κάνουν κράτηση ταξιδίων τα οποία περιλαμβάνουν τελικό προορισμό ή ενδιάμεση στάση σε διαφορετική χώρα από τη χώρα στην οποία βρίσκεται το αεροδρόμιο αναχώρησης της πτήσης τους, ότι διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή ο προκάτοχός της, η Σύμβαση της Βαρσοβίας, ενδέχεται να έχουν εφαρμογή για το σύνολο του ταξιδίου των επιβατών, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε τμήματος εντός της χώρας αναχώρησης ή προορισμού. Σε αυτή την περίπτωση, οι ισχύουσες συνθήκες, περιλαμβανομένων των ειδικών συνθηκών μεταφοράς που είναι ενσωματωμένες σε οποιοδήποτε συναφή τύπο εισιτηρίου, διέπουν και ενδέχεται να περιορίζουν την ευθύνη των αερομεταφορέων.

15. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

15.1. Οι Συμβάσεις του Μόντρεαλ και της Βαρσοβίας ενδέχεται να ισχύουν για το ταξίδι σας. Οι εν λόγω συμβάσεις διέπουν και ενδέχεται να περιορίζουν την ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης των επιβατών, απώλειας ή φθοράς των αποσκευών, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης.

15.2. Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η Σύμβαση του Μόντρεαλ, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

15.2.1. Δεν υπάρχουν οικονομικά όρια σχετικά με την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη.

15.2.2. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών, το όριο ευθύνης του αερομεταφορέα είναι 1.131 ΕΔΤ (περίπου EUR 1.200 ή USD 1.800) ανά επιβάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ευθύνη για φθορά που προκύπτει λόγω καθυστέρησης ορίζεται στα 4.694 ΕΔΤ (περίπου EUR 5.000 ή USD 6.500) ανά επιβάτη.

15.3. Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 889/2002, οι μεταφορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οφείλουν να εφαρμόσουν τις νομικές διατάξεις που αφορούν τους περιορισμούς οι οποίοι ορίζονται από τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, σε όλα τα είδη υπηρεσιών αερομεταφορών επιβατών και αγαθών. Πολλοί μεταφορείς οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν επιλέξει να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο αναφορικά με τη μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους.

15.4. Όπου εφαρμόζεται η Σύμβαση της Βαρσοβίας, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

15.4.1. 6.600 ΕΔΤ (περίπου EUR 20.000 ή USD 20.000) σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης των επιβατών, όπου εφαρμόζεται το Πρωτόκολλο της Χάγης, ή 8.300 ΕΔΤ (ca. EUR 10.000 ή USD 10.000) όπου εφαρμόζεται μόνο η Σύμβαση της Βαρσοβίας. Πολλοί μεταφορείς έχουν επιλέξει να μην εφαρμόσουν καθόλου τους εν λόγω περιορισμούς και οι κανονισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπουν ότι στα ταξίδια από, προς και με ενδιάμεσο σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ευθύνη των αερομεταφορέων περιορίζεται σε αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τα 75.000 δολάρια ΗΠΑ.

15.4.2. 17 ΕΔΤ (περίπου EUR 20 ή USD 20) ανά kg απολεσθείσας ή φθαρμένης αποσκευής ή ανά kg αποσκευής σε περίπτωση καθυστέρησης της εν λόγω αποσκευής και 332 ΕΔΤ (περίπου EUR 400 ή USD 400) στην περίπτωση αποσκευών που δεν έχουν παραδοθεί προς έλεγχο (check-in).

15.5. Οι μεταφορείς ενδέχεται επίσης να ευθύνονται για φθορές που προκαλούνται από καθυστερήσεις.

15.6. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς ευθύνης οι οποίοι ισχύουν για το ταξίδι σας, θα ήταν καλύτερα να επικοινωνήσετε απευθείας με τον μεταφορέα σας. Εάν το προγραμματισμένο ταξίδι σας συμπεριλαμβάνει μεταφορά από διαφορετικούς αερομεταφορείς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με όλους τους μεταφορείς για πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς ευθύνης που ισχύουν για το ταξίδι σας.

15.7. Ανεξαρτήτως της συνθήκης η οποία ενδεχομένως εφαρμόζεται στο ταξίδι σας, θα έχετε τα υψηλότερα επίπεδα αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών σας εάν προσκομίσετε μια ειδική δήλωση της αξίας των αποσκευών σας και καταβάλλετε ένα πρόσθετο τέλος κατά τον έλεγχο των αποσκευών σας (check-in). Εάν η αξία των αποσκευών σας είναι υψηλότερη από τους ισχύοντες περιορισμούς ευθύνης, θα πρέπει να αγοράσετε πρόσθετη ασφάλιση πριν από το ταξίδι σας.

15.8. Χρονικό περιθώριο για την άσκηση αγωγής: Σε περίπτωση παραπόνων σχετικά με φθορές, η άσκηση αγωγής οφείλει να υποβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να φθάσει το αεροσκάφος.

15.9. Καταγγελίες για αποσκευές: Σε περίπτωση φθοράς καταγεγραμμένης αποσκευής, ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον μεταφορέα εντός επτά ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε την αποσκευή και σε περίπτωση καθυστέρησης, ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον μεταφορέα εντός 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε την αποσκευή.

16. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

16.1. Η σύμβαση μεταφοράς με τον μεταφορέα που σας παρέχει υπηρεσίες αερομεταφορών, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για διεθνείς πτήσεις, για πτήσεις εσωτερικού ή για πτήσεις εσωτερικού που αποτελούν τμήμα μιας διεθνούς πτήσης, υπόκειται στην εν λόγω γνωστοποίηση, σε κάθε γνωστοποίηση ή απόδειξη από πλευράς του μεταφορέα, στους ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις του κάθε μεταφορέα (Όροι), σε παντός είδους συναφείς κανονισμούς, κανόνες και πολιτικές (Κανονισμοί) και σε κάθε συναφή τύπο εισιτηρίου. Εάν η μεταφορά σας περιλαμβάνει πάνω από έναν μεταφορέα, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί Όροι, Κανονισμοί και τύποι εισιτήριων για κάθε μεταφορέα.

16.2. Με την παρούσα γνωστοποίηση, οι εφαρμοστέοι Όροι, οι Κανονισμοί και οι τύποι εισιτηρίων που ισχύουν για κάθε μεταφορέα ενσωματώνονται στη σύμβαση μεταφοράς σας και αποτελούν μέρος αυτής.

16.3. Οι εν λόγω Όροι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

16.3.1. Όροι και περιορισμοί ευθύνης του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης των επιβατών.

16.3.2. Όροι και περιορισμοί ευθύνης του μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης αποσκευών και αγαθών, περιλαμβανομένων των εύθραυστων αγαθών ή των αναλώσιμων εμπορευμάτων.

16.3.3. Κανονισμοί που διέπουν τη δήλωση υψηλότερης αξίας αποσκευών και την καταβολή οποιουδήποτε συναφούς συμπληρωματικού τέλους.

16.3.4. Εφαρμογή των όρων και των περιορισμών ευθύνης του μεταφορέα όσον αφορά τις πράξεις των πρακτόρων, των υπαλλήλων και των εκπροσώπων του, περιλαμβανομένου κάθε ατόμου το οποίο παρέχει στον μεταφορέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

16.3.5. Καταγγελίες και περιορισμοί, περιλαμβανομένων των χρονικών περιθωρίων για οποιεσδήποτε καταγγελίες ή αγωγές κατά του μεταφορέα.

16.3.6. Κανονισμοί που αφορούν επιβεβαιώσεις ή κρατήσεις, την ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο, τη χρήση, τη διάρκεια και τη διάρκεια ισχύος των υπηρεσιών αερομεταφορών, καθώς και το δικαίωμα του μεταφορέα να αρνηθεί τη μεταφορά επιβατών.

16.3.7. Δικαιώματα του μεταφορέα και περιορισμοί της ευθύνης του μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας παροχής μιας υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των αλλαγών δρομολογίων, της αντικατάστασης του μεταφορέα ή του αεροσκάφους, της αναπροσαρμογής των δρομολογίων και, όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, της υποχρέωσης του μεταφορέα να γνωστοποιήσει στους επιβάτες την ταυτότητα του πραγματικού μεταφορέα ή του αεροσκάφους που αντικατέστησε το αρχικό αεροσκάφος.

16.3.8. Δικαίωμα του μεταφορέα να αρνηθεί τη μεταφορά στους επιβάτες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο ή αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση μεταφοράς και να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία αίτησης για τη λήψη ενός αντιγράφου της σύμβασης, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων του μεταφορέα.

16.3.9. Επιπροσθέτως, πολλοί μεταφορείς αναγράφουν αυτές τις πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους. Όπου απαιτείται από τον νόμο, θα έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε ολόκληρο το κείμενο των συμβάσεων μεταφοράς σας στα γραφεία του αεροδρομίου και στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων του μεταφορέα, καθώς και το δικαίωμα της δωρεάν λήψης ενός αντιγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω λοιπών υπηρεσιών διανομής οι οποίες παρέχονται από κάθε μεταφορέα, κατόπιν αιτήματός σας.

16.3.10. Στην περίπτωση που ένας μεταφορέας παρέχει υπηρεσίες αερομεταφορών ή πραγματοποιεί έλεγχο αποσκευών (check-in) έχοντας γνωστοποιήσει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό μεταφορέα, τότε ενεργεί μόνο ως διαμεσολαβητής για τον άλλο μεταφορέα.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ‘ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA), ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ.

Οι κυβερνήσεις ενδέχεται να ζητήσουν από τον μεταφορέα να τους παράσχει πληροφορίες Ή να τους παραχωρήσει την άδεια πρόσβασηΣ στα στοιχεία των επιβατών.

16.4. ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ: Σε περιπτώσεις πώλησης υπερβολικά μεγάλου αριθμού αεροπορικών εισιτηρίων, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ορισμένοι επιβάτες να μην έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν σε μια πτήση, ακόμα κι αν έχουν πραγματοποιήσει μια επιβεβαιωμένη κράτηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης από πλευράς του μεταφορέα, έχετε το δικαίωμα της λήψης αποζημίωσης. Όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο μεταφορέας οφείλει να ρωτήσει εάν υπάρχουν άτομα τα οποία επιθυμούν να μην επιβιβαστούν στο αεροσκάφος, προτού αρνηθεί την επιβίβαση σε κάποιον επιβάτη. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά όλους τους κανονισμούς που αφορούν την αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και τις πληροφορίες σχετικά με την προτεραιότητα κατά την επιβίβαση.

16.5. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ: Για ορισμένα είδη αποσκευών, έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε υψηλότερη αξία. Ορισμένοι μεταφορείς ενδέχεται να εφαρμόζουν ειδικούς κανονισμούς στην περίπτωση εύθραυστων και αναλώσιμων αγαθών, καθώς και στην περίπτωση τιμαλφών και αντικειμένων μεγάλης αξίας. Βεβαιωθείτε ότι θα ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες με τον μεταφορέα σας. Καταγεγραμμένες αποσκευές: Οι μεταφορείς ενδέχεται να επιτρέπουν τη μεταφορά συγκεκριμένου αριθμού και βάρους καταγεγραμμένων αποσκευών. Το επιτρεπόμενο όριο καταγεγραμμένων αποσκευών καθορίζεται από κάθε μεταφορέα ξεχωριστά και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση και το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει. Στην περίπτωση που οι καταγεγραμμένες αποσκευές ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον μεταφορέα σας για περισσότερες πληροφορίες. Χειραποσκευές (μη καταγεγραμμένες αποσκευές): Οι μεταφορείς ενδέχεται να επιτρέπουν τη μεταφορά συγκεκριμένου αριθμού και βάρους χειραποσκευών. Το επιτρεπόμενο όριο χειραποσκευών καθορίζεται από κάθε μεταφορέα ξεχωριστά και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση, το δρομολόγιο ή και τον τύπο του αεροσκάφους. Συνιστούμε να μεταφέρετε όσο το δυνατόν λιγότερες χειραποσκευές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον μεταφορέα σας για περισσότερες πληροφορίες. Εάν το δρομολόγιό σας περιλαμβάνει πάνω από έναν μεταφορέα, ο κάθε μεταφορέας ενδέχεται να εφαρμόζει διαφορετικούς κανονισμούς μεταφοράς αποσκευών (τόσο για τις καταγεγραμμένες αποσκευές όσο και για τις χειραποσκευές).

16.6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.: Για πτήσεις εσωτερικού εντός των Η.Π.Α., δυνάμει των απαιτήσεων του ομοσπονδιακού νόμου, οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης στις αποσκευές ορίζεται τουλάχιστον στα 3.300,000 δολάρια Η.Π.Α. ανά επιβάτη ή στο ποσό που αναγράφεται στον Κανονισμό 14 CFE 254.5.

16.7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (CHECK IN) ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Οι ώρες που εμφανίζονται στον ιστότοπο αναφέρονται στις προβλεπόμενες ώρες αναχώρησης, άφιξης και/ή ενδιάμεσης στάσης (κατά περίπτωση) των πτήσεων, πάντοτε σε τοπική ώρα.
Συνιστάται να φτάνετε στο αεροδρόμιο έγκαιρα, κατά κανόνα 90 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης για εγχώριες πτήσεις και 2 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης για διεθνείς πτήσεις. Συνιστάται να επιβεβαιώνετε εκ νέου με την αεροπορική εταιρεία την ώρα που πρέπει να παρουσιαστείτε στο αεροδρόμιο, καθώς αυτή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό ή την αεροπορική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πάντα ευθύνη του επιβάτη η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.

16.8. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ): Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε επικίνδυνα αντικείμενα στη χειραποσκευή (μη καταγεγραμμένη αποσκευή) σας, εκτός εάν σας έχει επιτραπεί ρητά η μεταφορά τέτοιων αντικειμένων. Τα επικίνδυνα αντικείμενα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα εξής: πεπιεσμένα αέρια, διαβρωτικές ουσίες, εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υγρά και στερεά, ραδιενεργά υλικά, οξειδωτικές ουσίες, δηλητήρια, μολυσματικές ουσίες, βαλίτσες με ενσωματωμένα συστήματα συναγερμού. Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον μεταφορέα σας.
Από την 1 η Ιανουαρίου 2015, το Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συμπεριλάβει νέες κατηγορίες αντικειμένων στον κατάλογο με τα επικίνδυνα είδη, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται στις πτήσεις από, προς και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα είδη περιλαμβάνεται ο σημαντικός αριθμός μπαταριών λιθίου μεγάλου μεγέθους, τα εκρηκτικά και τα πυροτεχνήματα, τα υγρά αναπτήρων, τα σπίρτα, οι φιάλες οξυγόνου ή το υγροποιημένο οξυγόνο, τα εύφλεκτα υγρά, τα εντομοκτόνα και τα δηλητήρια ή οι διαβρωτικές ουσίες. Ωστόσο, για να βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές σας πληρούν τις νομικές απαιτήσεις, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από το ταξίδι σας.

16.9. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε στις καταγεγραμμένες αποσκευές ή στις χειραποσκευές σας τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην ακόλουθη εικόνα, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον μεταφορέα σας.

Οι επιβάτες οφείλουν να επιβεβαιώσουν τις ώρες αναχώρησης και τα χρονοδιαγράμματα των πτήσεων τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, δεδομένου ότι, ορισμένες φορές, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να τροποποιήσουν τα χρονοδιαγράμματα ή να μεταθέσουν τις ώρες αναχώρησης των πτήσεων ακόμα και νωρίτερα. Οι επιβάτες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για κάθε ταλαιπωρία που ενδέχεται να υποστούν εάν δεν επιβεβαιώσουν τα χρονοδιαγράμματα των πτήσεων.

16.10. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους κανονισμούς σχετικά με τους περιορισμούς ευθύνης που αφορούν τις πτήσεις εσωτερικού στη χώρα σας, παρακαλώ ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς.

17. ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΤΗΣΗΣ 6XXX (ΑΠΟ IB6000 ΕΩΣ IB6999)

17.1. Όλες οι πτήσεις από Μαδρίτη προς Βαρκελώνη και αντιστρόφως, με κωδικό πτήσης IB 6xxx, αναχωρούν και φθάνουν στον τερματικό σταθμό Τ4 στη Μαδρίτη και στον τερματικό σταθμό Τ1 στη Βαρκελώνη.

17.2. Οι πτήσεις μεταξύ Μαδρίτης και Καναρίων Νήσων, με κωδικό πτήσης IB6xxx, θεωρούνται διεθνείς πτήσεις (αναχώρηση/άφιξη στον τερματικό σταθμό Τ4 στη Μαδρίτη) κι επομένως όλοι οι επιβάτες (περιλαμβανομένων των παιδιών και των βρεφών) οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους έγκυρα δελτία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήρια. Για τα ανήλικα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα σε αυτές τις πτήσεις, απαιτείται η προσκόμιση μιας πρόσθετης εξουσιοδότησης η οποία οφείλει να έχει υπογραφεί από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των παιδιών. Η κάρτα μόνιμου κατοίκου δεν ισχύει γι’ αυτές τις πτήσεις εάν ο επιβάτης δεν την προσκομίσει μαζί με το διαβατήριό του. Σε κάθε περίπτωση, η συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις που αφορούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των επιβατών.

18. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

18.1. Το TRAVELGENIO σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση πτήσεων με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Τα εισιτήρια αυτών των εταιρειών δεν εκδίδονται από το TRAVELGENIO αλλά από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις πληροφορίες που λαμβάνετε από πλευράς τους και για την υπηρεσία που σας παρέχουν.

18.2. Μετά την επιβεβαίωση της πτήσης σας από την αεροπορική εταιρεία, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης από το TRAVELGENIO, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της πτήσης σας.

18.3. Στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε κράτηση με μια εταιρεία χαμηλού κόστους, η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί δύο φορές: η πρώτη χρέωση αφορά την εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στο εισιτήριο και πραγματοποιείται απευθείας από την αεροπορική εταιρεία και η δεύτερη χρέωση αφορά τα έξοδα κράτησης που επιβάλλονται από το TRAVELGENIO (τα οποία δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση). Η συνολική τιμή της κράτησης είναι το άθροισμα αυτών των δύο ποσών.

18.4. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε την κράτησή σας ή να ζητήσετε ειδικές υπηρεσίες, οφείλετε να επικοινωνήσετε με την ίδια την αεροπορική εταιρεία. Το TRAVELGENIΟ δεν δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις ή επιστροφές χρημάτων για κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με εταιρείες χαμηλού κόστους. Το e-mail επιβεβαίωσης που θα σας αποστείλουμε, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της αεροπορικής εταιρείας.

18.5. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους δεν επιτρέπουν τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων και επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά ειδικές υπηρεσίες. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τις εν λόγω αεροπορικές εταιρείες.

18.6. Η αεροπορική εταιρεία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των πτήσεων ή σε περίπτωση ακύρωσης μιας πτήσης. Οφείλετε να επανεπιβεβαιώσετε την κατάσταση της πτήσης σας 48 ώρες πριν από την αναχώρηση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την αεροπορική εταιρεία.

18.7. Τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς να συνοδεύονται από ένα άτομο ηλικίας 16 ετών ή άνω, το οποίο θα είναι υπεύθυνο γι’ αυτά. Στην περίπτωση που παιδιά ηλικίας έως 13 ετών ταξιδεύουν μόνα, δεν θα τους επιτραπεί η επιβίβαση στο αεροσκάφος. (Παρακαλώ επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας για τα ασυνόδευτα παιδιά).

19. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

19.1. Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τη μετανάστευση (έγγραφα τεκμηρίωσης, visas, κ.λπ) και την υγεία (εμβόλια, πιθανές περίοδοι καραντίνας, υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου, κ.λπ) τις οποίες επιβάλλει η χώρα προορισμού, ή οποιαδήποτε χώρα στην οποία πραγματοποιείται στάση, ή στην οποία ο επιβάτης βρίσκεται σε transit, καθώς επίσης και ως προς όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την επιβίβαση από την πλευρά της αεροπορικής εταιρείας που πραγματοποιεί την πτήση. Η TRAVELGENIO δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τις συνέπειες που προκύπτουν από τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης ως προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

19.2. Σε περίπτωση όπου ταξιδεύετε με τη Lufthansa, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους συγκεκριμένους όρους της εταιρείας σε αυτό τον σύνδεσμο.

19.3. Εάν ταξιδεύετε προς το ΗΒ θα πρέπει, πριν από την αναχώρησή σας, να συμπληρώσετε online την παρακάτω φόρμα.

19.4. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τους ιστοτόπους των ακόλουθων κυβερνητικών υπηρεσιών:

19.5. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία τους με τα τοπικά υπουργεία ή και με τους οργανισμούς υγείας, ώστε να βεβαιωθούν ότι έχουν λάβει γνώση όλων των ισχυόντων κανονισμών, καθώς και των γνωστών χαρακτηριστικών και κινδύνων σχετικά με την υγειονομική κατάσταση της χώρας προορισμού τους.

20. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

20.1. Προσδιορισμός του ανηλίκου

Στον κλάδο των α.2. ερομεταφορών, ως “ήσσονος σημασίας” είναι ένα άτομο που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της πτήσης.

 • ΒΡΕΦΟΣ (INF): «Βρέφος» είναι ο ανήλικος ο οποίος κατά το χρόνο της πτήσης δεν έχει φτάσει ακόμα τα 2 χρόνια της ηλικίας του. Τα νήπια ταξιδεύουν χωρίς να καταλαμβάνουν θέση, συνοδευόμενα από ένα άτομο άνω των 18 ετών, και πληρώνουν ένα μεταβλητό ποσοστό του ναύλου ενηλίκων (συνήθως 10%).
 • ΠΑΙΔΙ (CHD): «Παιδί» είναι ο ανήλικος που έχει φθάσει τα 2, αλλά δεν έχει ακόμη κλείσει τα 12 χρόνια της ηλικίας του κατά την ημερομηνία της πτήσης του και πρέπει να ταξιδεύει συνοδευόμενος από ένα άτομο άνω των 18 ετών. Τα παιδιά καταλαμβάνουν κάθισμα και χρεώνονται ένα μεταβλητό ποσοστό του ναύλου ενηλίκων (συνήθως 65-75%).
 • ΝΕΟΙΕΠΙΒΑΤΕΣ: “Νέοςεπιβάτης» είναι ο ανήλικοςο οποίοςέχει φτάσει τα 12, αλλάδεν είναι ακόμη18 ετώνκατά το χρόνοτηςπτήσης του, καιο οποίος ταξιδεύειχωρίς καμία συνοδεία. Αυτοί οιεπιβάτες καταβάλλουντο πλήρες ποσό του ναύλου ενηλίκων. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν σε ανήλικους να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την αεροπορική εταιρεία πριν την πραγματοποίηση της κράτησής σας για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται σε ασυνόδευτους ανήλικους να ταξιδέψουν. Αν η κράτησή σας περιλαμβάνει πτήσεις με διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, πρέπει να λάβετε επιβεβαίωση από κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Μόλις λάβετε την επιβεβαίωση, πραγματοποιήστε την κράτησή σας στην ιστοσελίδα μας και επιλέξτε την “Εξατομικευμένη Εξυπηρέτηση” ώστε να αποστείλουμε αίτημα για ασυνόδευτο ανήλικο στην αεροπορική εταιρεία. Αν ολοκληρώσετε την κράτηση χωρίς να έχετε λάβει επιβεβαίωση από την αεροπορική εταιρεία και τελικά χρειαστεί να ακυρώσετε την κράτησή σας, η ακύρωση συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις.

20.2. Περιορισμοί για ασυνόδευτους ανηλίκους

20.2.1. Συνήθως δεν επιτρέπεται σε ανήλικους να πετούν χωρίς τη συνοδεία ενήλικα. Ωστόσο, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν τέτοιου είδους ταξίδια. Θα πρέπει, λοιπόν, να επικοινωνήσετε με την αεροπορική εταιρεία πριν την πραγματοποίηση της κράτησής σας για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται σε ασυνόδευτους ανήλικους να ταξιδέψουν. Αν η κράτησή σας περιλαμβάνει πτήσεις με διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, πρέπει να λάβετε επιβεβαίωση από κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Μόλις λάβετε την επιβεβαίωση, πραγματοποιήστε την κράτησή σας στην ιστοσελίδα μας και επιλέξτε την “”Εξατομικευμένη Εξυπηρέτηση”” ώστε να αποστείλουμε αίτημα για ασυνόδευτο ανήλικο στην αεροπορική εταιρεία. Αν ολοκληρώσετε την κράτηση χωρίς να έχετε λάβει επιβεβαίωση από την αεροπορική εταιρεία και τελικά χρειαστεί να ακυρώσετε την κράτησή σας, η ακύρωση συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις.

20.2.2. Οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως δέχονται έναν ορισμένο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων στις πτήσεις, αλλά αυτό πρέπει να κανονιστεί εκ των προτέρων. Αυτό ποικίλλει από εταιρεία σε εταιρεία.

20.2.3. Οι ανήλικοι πουδενέχουν φθάσει ακόμα την ηλικία των 5 ετών δεν είναι ποτέαποδεκτοίγιαπτήσειςεκτός ανσυνοδεύονται από ενήλικα, καιδεν υπάρχουν εξαιρέσειςσε αυτόν τον κανόνα.

20.2.4. Για ανηλίκουςμεταξύ 12και 18 ετώνπου ταξιδεύουν μόνοι τουςσε ΔΙΕΘΝΕΙΣ προορισμούς, μπορείναζητήσει ειδική βοήθειαήπρέπει να υποβληθείειδικήαίτηση αν δεν απαιτείταιτέτοια βοήθεια.

20.3. Αποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων στις πτήσεις:

20.3.1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορούν να γίνουν δεκτοί εάν ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Το αίτημα για βοήθεια κατά τη διάρκεια της πτήσης πρέπει να γίνει αποδεκτό από την αεροπορική εταιρεία πριν από την επιβίβαση.
 • Ο ανήλικος πρέπει να συνοδεύεται από έναν ενήλικο στο αεροδρόμιο αναχώρησης, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαδικασία του check-in, πρέπει να υποβάλει την αντίστοιχη μορφή αποζημίωσης και να περιμένει έως ότου το αεροπλάνο απογειωθεί.
 • Εάν το δρομολόγιο περιλαμβάνει ενδιάμεση στάση (με μια προγραμματισμένη διακοπή του ταξιδιού), ο ανήλικος πρέπει να παραληφθεί και να συνοδεύεται από ενήλικα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαδικασία του check-in για την πτήση ανταπόκρισης και θα πρέπει να περιμένει μέχρι το αεροπλάνο να απογειωθεί. Οι κανονισμοί αυτοί ποικίλλουν ανάλογα με την διαδρομή, την αεροπορική εταιρεία και το είδος της ενδιάμεσης στάσης.
 • Ένας ενήλικας πρέπει να περιμένει τον ανήλικο στο αεροδρόμιο προορισμού κατά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, και πρέπει να παρουσιαστεί στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας πριν από τη άφξη του ανηλίκου.

20.3.2. Όλες οι αιτήσεις ταξιδίων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους πρέπει να γίνουν μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας.

21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ:

Συνήθως οι αεροπορικές εταιρείες δέχονται ανά ενήλικα:

 • ΈναΒΡΕΦΟΣ (INF).
 • ΈναΒΡΕΦΟΣ (INF) και ένα ΠΑΙΔΙ(CHD) κάτω των 5ετών.
 • Δύο ΠΑΙΔΙΑ(CHD) κάτω των 5ετών.
 • Εάνεπιθυμείτε να ταξιδέψετε μεπερισσότερα από δύο ΠΑΙΔΙΑ(CHD) μεταξύ 5και 12ετών, παρακαλούμεεπικοινωνήστε με την αεροπορικήσας.
 • Σε ειδικέςπεριπτώσεις(θα πρέπει να επικοινωνήστε με την αεροπορικήσας)μπορεί να είναι δυνατόγια έναν ενήλικαναταξιδέψει με δύοΒΡΕΦΗ (INF), αν ένα από αυτάταξιδεύειστην αγκαλιάτουενήλικαεπιβάτηκαιτο άλλοσε ένα πιστοποιημένοπαιδικό κάθισμαδίπλα στον ενήλικα. Σε τέτοιεςπεριπτώσεις,ο συντελεστής χρέωσης που εφαρμόζεταιγια τα ΒΡΕΦΗείναι το ίδιογια τα ΠΑΙΔΙΑ(CHD).

22. ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

22.1. Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε για τις νέα ρύθμιση του Κεντρικού Γραφείου Νοτίου Αφρικής που αφορά όλες τις οικογένειες που ταξιδεύουν με παιδιά κάτω των 18 ετών από την επόμενη 1 του Ιουνίου 2015, οι οποίες πρέπει να παρουσιάσουν, εκτός από το διαβατήριό τους, και το πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών.

22.2. Αυτός ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί σε όλους τους ανηλίκους, στους ΝοτιοΑφρικανούς αλλά και σε αλλοδαπούς, που θέλουν να ταξιδεύουν προς ή από τη Ν. Αφρική.

22.3. Στην περίπτωση των χωρών που δεν παρέχουν πιστοποιητικά γέννησης, απαιτείται μια επιστολή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας με τις ίδιες πληροφορίες.

22.4. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από συμβολαιογράφο ή ισοδύναμη αρχή της χώρας διαμονής του παιδιού.

22.5. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα δεν μπορεί να είναι πάνω από 3 μηνών.

22.6. Παρακάτω συνοψίζουμε τις κυριότερες αναπτύξεις, οι οποίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο Παράρτημα Ι:

22.6.1. Σε περίπτωση που οι γονείς ταξιδεύουν με παιδί.

 • Οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικό πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που αντανακλά τα στοιχεία των γονέων του παιδιού.
 • Στην περίπτωση υιοθετημένων παιδιών πρέπει να αποδειχθεί η υιοθέτηση μέσω πιστοποιητικού υιοθεσίας.

21.6.2. Σε περίπτωση που ο ένας γονέας ταξιδεύει με παιδί.

 • Οι εν λόγω γονέας πρέπει να φέρει ένα αναλυτικό πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που αντανακλά τα στοιχεία των γονέων του παιδιού
 • Απαιτείται συναίνεση με τη μορφή ένορκη βεβαίωσης από τον άλλο γονέα που έχει καταχωρηθεί ως γονέας στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού με το οποίο του ή της επιτρέπει να εισέλθει ή να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία με το παιδί που αυτός ή αυτή ταξιδεύουν μαζί.
 • Μια δικαστική απόφαση για χορήγηση πλήρους γονική μέριμνας και δικαιωμάτων ή νόμιμης κηδεμονίας σε σχέση με το παιδί, αν αυτός ή αυτή είναι ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού, Ή,
 • Ανάλογα με την περίπτωση, το πιστοποιητικό θανάτου του άλλου γονέα που έχει καταχωρηθεί ως γονέας του παιδιού στο πιστοποιητικό γεννήσεώς του
 • Οι νομικά διαζευγμένοι γονείς θα πρέπει επίσης να φέρουν έγγραφο δικαστικής απόφασης, όταν ο άλλος γονέας δεν δίνει τη συγκατάθεσή του.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι ο Γενικός Διευθυντής δύναται, όπου οι γονείς του παιδιού είναι αμφότεροι αποθανόντες και το παιδί ταξιδεύει με έναν συγγενή ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με αυτό ή τους γονείς του, να εγκρίνει ένα τέτοιο πρόσωπο να εισέλθει ή να εξέλθει από τη Δημοκρατία με το παιδί αυτό.

22.6.3. Όταν ένα άτομο ταξιδεύει με ένα παιδί που δεν είναι δικό του/της βιολογικό παιδί, αυτός ή αυτή πρέπει να προσκομίσει:

 • Ένα αντίγραφο του αναλυτικού πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού
 • Υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα του παιδιού που επιβεβαιώνει ότι αυτός ή αυτή έχει την άδεια να ταξιδέψει με το παιδί
 • Αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας ή διαβατηρίων των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα του παιδιού, και
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα του παιδιού
 • Υπό την προϋπόθεση ότι ο Γενικός Διευθυντής δύναται, όπου οι γονείς του παιδιού είναι αμφότεροι αποθανόντες και το παιδί ταξιδεύει με έναν συγγενή ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με αυτό ή τους γονείς του, να εγκρίνει ένα τέτοιο πρόσωπο να εισέλθει ή να εξέλθει από τη Δημοκρατία με το παιδί αυτό.

22.6.4. Κάθε ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να προσκομίσει στον υπεύθυνο μετανάστευσης:

 • Απόδειξη της συγκατάθεσης από τον έναν ή και τους δύο γονείς του ή τον νόμιμο κηδεμόνα του, η οποία ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι, με τη μορφή μιας επιστολής ή ένορκη δήλωση που επιτρέπει στο παιδί να εισέλθει ή να εξέλθει από τη Δημοκρατία: Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ένας γονέας παρέχει την απόδειξη της συγκατάθεσης, ο γονέας αυτός πρέπει επίσης να παρέχει και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε αυτόν ή αυτήν με την οποία ανατίθενται σε αυτόν ή αυτήν πλήρης γονική μέριμνα και δικαιώματα σε σχέση με το παιδί
 • Μια επιστολή από το πρόσωπο που πρόκειται να παραλάβει το παιδί στη Δημοκρατία, η οποία θα αναφέρει τη διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του ή της στη Δημοκρατία, όπου το παιδί θα διαμένει
 • Ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο και βίζα ή άδεια μόνιμης διαμονής του προσώπου που πρόκειται να παραλάβει το παιδί στη Δημοκρατία, και
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα του παιδιού.

Κάθε παιδί που είναι σε εναλλακτική φροντίδα, όπως ορίζεται στην Πράξη Για Τα Παιδιά, 2005 (νόμος αριθ 38 του 2005), πριν από την αναχώρησή του από τη Δημοκρατία, παράγει ένα επικυρωμένο αντίγραφο της επιστολής έγκρισης από το Επαρχιακό Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης, όπου το παιδί διαμένει όπως προβλέπεται στο τμήμα 169 της Πράξης Για Τα Παιδιά.

23. ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Οι πολίτες όλων των χωρών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (VWP) και των οποίων ο προορισμός είναι οι ΗΠΑ ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν στάση (τράνζιτ) στις ΗΠΑ υποχρεούνται να αποκτήσουν άδεια ταξιδιού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος για Ταξιδιωτική Άδεια (ESTA). Η αίτηση για αυτήν την άδεια θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://esta.cbp.dgs.gov

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι επιβάτες θα πρέπει να διαθέτουν και διαβατήριο με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τσιπάκι, εκτός από ESTA, προκειμένου να ταξιδέψουν. Αν δεν πληρούν αυτήν την προϋπόθεση, οι επιβάτες θα πρέπει να κάνουν αίτηση για βίζα.

24. ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν με προορισμό τον Καναδά ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν στάση (τράνζιτ) στον Καναδά υποχρεούνται να αποκτήσουν ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού (eTA). Σας συστήνουμε να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την άδεια κατά την πραγματοποίηση της κράτησής σας, στον παρακάτω σύνδεσμο: Canada.ca/eTA

25. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Για παν ενδεχόμενο, το TRAVELGENIO σας προτείνει να αγοράσετε ασφάλιση ταξιδιού και ασφάλιση σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσετε το ταξίδι σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

26. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

26.1. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο TRAVELGENIO λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των πελατών του και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών διαμονής θεσπίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τη διαμονή σας στο κατάλυμα για το οποίο έχετε κάνει κράτηση και είναι οι υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση μέσω του πρακτορείου μας.

26.2. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του, το TRAVELGENIO θα τον επιβαρύνει με μη επιστρεπτέα έξοδα διαχείρισης Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε ακύρωση ή τροποποίηση μιας κράτησης ενδέχεται να συνεπάγεται χρεώσεις οι οποίες καθορίζονται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση ή από τον πάροχο υπηρεσιών διαμονής και οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ώρα της ακύρωσης, τις επιλεγείσες ημερομηνίες, τους παρόχους υπηρεσιών διαμονής και τους προορισμούς.

27. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

27.1. Για την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω των ιστοτόπων μας, οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες οι οποίες να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των στοιχείων του επιβάτη/ταξιδιώτη και να γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Οι χρήστες παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε διάφορα στάδια. Μετά την καταχώρηση των πληροφοριών και πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια σύνοψη των πληροφοριών που έχετε καταχωρήσει, ώστε να τις ελέγξετε προσεκτικά και να έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Επιπροσθέτως, μετά την ολοκλήρωση της αγοράς σας, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και την απόδειξη πληρωμής σας.

27.2. Ο χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά προσωπικά στοιχεία υψίστης σημασίας, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο κλπ, πριν από την επιβεβαίωση οποιασδήποτε αγοράς. Μάλιστα αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

27.3. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, της απόδειξης περί καταβολής του αντιτίμου του εισιτηρίου ή του δελτίου ταξιδίου, οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση επιβαρύνεται με πρόσθετες χρεώσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και, εν συνεχεία, αγορές θεωρούνται επιβεβαιωμένες όταν ο ιστότοπος εμφανίσει τη σελίδα επιβεβαίωσης που αναγράφει τον κωδικό κράτησης, όταν ένα αντίγραφο επιβεβαίωσης της κράτησης και της απόδειξης πληρωμής σταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του χρήστη και όταν το ποσό πληρωμής χρεωθεί στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του χρήστη από το TRAVELGENIO ή όταν πραγματοποιηθούν επιτυχώς οι χρηματικές μεταβιβάσεις ή η λήψη της προκαταβολής του αντίστοιχου ποσού πληρωμής από το TRAVELGENIO.

27.4. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι άνω προϋποθέσεις, το TRAVELGENIO δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε ακύρωση της κράτησης.

27.5. Το TRAVELGENIO διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες με σκοπό την επιβεβαίωση της αγοράς. Κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς, ο πελάτης συναινεί στη χρέωση της πιστωτικής ή της χρεωστικής του κάρτας, τα στοιχεία της οποίας παρείχε κατά τη διαδικασία της κράτησης, με το αντίστοιχο συνολικό ποσό. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (απόρριψη της συναλλαγής), οι πελάτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η κράτησή τους ενδέχεται να ακυρωθεί από το TRAVELGENIO ή από τον πάροχο της υπηρεσίας.

27.6. Η εξόφληση του ποσού της κράτησης μιας πτήσης πραγματοποιείται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, πριν από την έκδοση των εισιτηρίων.

27.7. Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπό μας, περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για την έκδοση θεώρησης εισόδου (βίζα) ή οι φόροι αναχώρησης που ισχύουν σε συγκεκριμένες χώρες, η εξόφληση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εν λόγω χώρες με τη χρήση του τοπικού νομίσματος ή δολαρίων ΗΠΑ. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις επέλθουν στην τιμή των εισιτηρίων λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του ποσού μιας κράτησης από τη στιγμή της κράτησης έως τη στιγμή της έκδοσης του εισιτηρίου, επιβαρύνουν τον πελάτη.

28. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

28.1. Το TRAVELGENIO σέβεται το δικαίωμα προστασίας του ιδιωτικού σας βίου. Κατανοούμε τη σημασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής σε σχέση με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας:

28.2. Κατά την αγορά ενός προϊόντος ή κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης μέσω του ιστοτόπου μας, οφείλετε να παράσχετε στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας και την ημερομηνία λήξης της κάρτας σας, καθώς και το τηλέφωνό σας. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της κράτησής σας και για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας σχετικά με την κατάσταση της κράτησης.

28.3. Στην περίπτωση που συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε τυχερό παίγνιο ή διαφημιστική προσφορά, θα σας ζητήσουμε να παράσχετε το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη διοργάνωση του παιγνίου και για την ενημέρωση των νικητών.

28.4. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα τρίτο μέρος εκτός της εταιρείας μας. Ωστόσο, τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη με τα οποία διατηρούμε εμπορικές σχέσεις, στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε μια κράτηση ή μια αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου μας. Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να εδρεύουν οπουδήποτε στον κόσμο. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στα τρίτα μέρη παγκόσμια στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν τις πωλήσεις μας, τους πελάτες μας, καθώς και τα δεδομένα κίνησης και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας. Ωστόσο, τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν καμία πληροφορία η οποία να δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας.

28.5. Περιοριζόμαστε στη συλλογή και στην επεξεργασία δεδομένων τα οποία πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία για να σας παράσχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, περιλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και οποιωνδήποτε ευκαιριών πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος των πελατών μας.

28.6. Κατά την εγγραφή στο TRAVELGENIO και με την επιλογή της λήψης των ενημερωτικών δελτίων μας, ο χρήστης αποδέχεται επίσης την πιθανότητα λήψης χρήσιμων πληροφοριών από οποιεσδήποτε εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και οι οποίες ενδέχεται να σας αποστείλουν ειδικές προσφορές, διαφημιστικό υλικό και προτάσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν.

28.7. Θα κοινοποιήσουμε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στον πάροχο που θα επιλέξετε κατά τη διαδικασία κράτησης μέσω του ιστοτόπου μας και θα ζητήσουμε από τον πάροχο να συμμορφωθεί με τους ίδιους κανονισμούς που ισχύουν για την εταιρεία μας.

28.8. Ταυτοχρόνως, ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και την προβολή των δεδομένων, με σκοπό την αποφυγή της ανεξουσιοδότητης πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα, δυνάμει του οργανικού νόμου 23/2018 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Ισπανία.

29. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

29.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο του TRAVELGENIO, ο εξυπηρετητής (server) μας θα αναγνωρίζει τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας και θα μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας πλοήγηση. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης web αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συχνά μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε. Ακόμα κι αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, θα εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα χρήσης των περισσότερων υπηρεσιών του ιστοτόπου μας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας κράτησης προϊόντων και υπηρεσιών.

29.2. Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να μας αποστείλετε σχόλια ή παράπονα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στείλτε μας απλά ένα e-mail.

30. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται από τον χρήστη με σκοπό τη χρήση τους στον ιστότοπο, διέπονται από την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου που εμπεριέχεται στην ενότητα «Προστασία δεδομένων».

31. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (περιλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων, του λογισμικού κλπ) αποτελεί ιδιοκτησία του TRAVELGENIO και των παρόχων του περιεχομένου. Το εν λόγω περιεχόμενο προστατεύεται και αναγνωρίζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, χρήση ή διανομή του περιεχομένου χωρίς τη ρητή συναίνεση του TRAVELGENIO.

32. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τους πελάτες μας. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε τροποποίηση, αναπαραγωγή, διπλογραφία, αντιγραφή, διανομή, πώληση, μεταπώληση ή οποιεσδήποτε άλλες μορφές εμπορικής ή μη εμπορικής εκμετάλλευσης των ιστοτόπων. Με τη χρήση των ιστοτόπων, συναινείτε στη χρήση τους για μη παράνομους ή απαγορευμένους σκοπούς.

33. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από το TRAVELGENIO και για τους οποίους το TRAVELGENIO δεν φέρει καμία ευθύνη. Το TRAVELGENIO δεν επιχορηγεί ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων τρίτων μερών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του TRAVELGENIO αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των πελατών μας.

34. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ WEB ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι ιστότοποί μας βελτιστοποιούνται για την πλοήγηση με τη χρήση του του Internet Explorer στην πλατφόρμα των Windows. Το TRAVELGENIO δεν φέρει καμία ευθύνη για αποτελέσματα που εμφανίστηκαν κατά τη χρήση διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης web ή διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.

35. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται εξ’ ολοκλήρου από το ισπανικό δίκαιο.

Το TRAVELGENIO διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή του ιστοτόπου καθώς και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Μόνο η πρωτότυπη ισπανική εκδοχή του παρόντος εγγράφου είναι έγκυρη στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε προσφυγή στη δικαιοσύνη ή νομική ενέργεια.

Για πρόσβαση στις πληροφορίες της Online πλατφόρμας επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάντε κλικ εδώ.

Travelgenio SL
c/Albasanz, 15, 2º Izq.
28037-Madrid
Spain
Τηλ.: +30-2111983786
Φαξ: +34-91-375-0128
E-mail: [email protected]
Ιστότοπος: www.travelgenio.gr

Travelgenio.gr χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Όλα τα cookies» συμφωνείτε με τη δήλωση Privacy & cookies και θα λάβουμε μη λειτουργικά cookies. Μέσω αυτών των μη λειτουργικών cookies, η Travelgenio.gr μπορεί να σας προσεγγίσει σε άλλους ιστότοπους μεταξύ άλλων, με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε.

εμφάνιση περισσότερων
Όλα τα cookies Απαραίτητα cookies