Όροι και Προϋποθέσεις Travelgenio

1. Χρήση του Ιστότοπου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Να θυμάστε ότι η πραγματοποίηση μιας αγοράς σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
1,1. Οι ιστότοποι www.travelgenio.com και www.travelgenio.gr, εφεξής οι «ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ», ανήκουν στην Travelgenio SL, εφεξής η «TRAVELGENIO», εταιρεία με καταχωρισμένη διεύθυνση στη διεύθυνση c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (España) και κωδικό ΦΠΑ CIF B85761120, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Mercantile της Μαδρίτης στον τόμο 27001, Βιβλίο: 0, Αρχείο: 1, Ενότητα: 8, Φύλλο: M 486495, Καταχώρηση: 1 · ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας είναι να είναι Ταξιδιωτικό Πρακτορείο και για το σκοπό αυτό διαθέτει άδεια που έχει εκδοθεί από την Κοινότητα της Μαδρίτης, με αριθμό CICMA 2333, σύμφωνα με το διάταγμα 99/1996 της 27ης Ιουνίου που ρυθμίζει την άσκηση των δραστηριοτήτων των ταξιδιωτικών πρακτορείων στην Κοινότητα της Μαδρίτης.
1,2. Η TRAVELGENIO προσφέρει τη χρήση των «Ιστοσελίδων» για την προμήθεια των online ταξιδιωτικών υπηρεσιών της, για τις οποίες ο χρήστης, εφεξής Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, πρέπει να αποδεχθεί χωρίς τροποποίηση τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και συμμορφώνεται χωρίς επιφύλαξη με όλους τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της TRAVELGENIO. Οι χρήστες που δεν αποδέχονται τους Όρους και Προϋποθέσεις μας δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες της TRAVELGENIO.
1,3. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι σε νόμιμη ηλικία με τη νομική ικανότητα να αποκτήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των Ιστοτόπων της TRAVELGENIO. Ο Χρήστης δηλώνει επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει για την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και κατά τη διάρκεια της χρήσης της είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση των Ιστοσελίδων και αυτή η ευθύνη σημαίνει ότι αποδέχονται και γνωρίζουν τις νομικές αποποιήσεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου. Τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία έχει γίνει κράτηση και τα οποία έχουν αγοραστεί από τον Χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που πρέπει να γίνουν ρητά αποδεκτοί.
Η TRAVELGENIO μπορεί να προβεί σε αλλαγές, προσαρμογές και τροποποιήσεις των Ιστοσελίδων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.
1.4 Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί σωστά τους Διαδικτυακούς Τόπους, καθώς και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχονται σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τυχόν οδηγίες και ανακοινώσεις που ενδέχεται να κοινοποιηθούν.
Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Ιστοσελίδες και όλο το περιεχόμενό τους αποκλειστικά για νόμιμους και μη απαγορευμένους σκοπούς που δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και/ή ενδέχεται να βλάψουν τα νόμιμα δικαιώματα της TRAVELGENIO και/ή να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση απώλεια.
Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης θα απέχει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας για σκοπούς ή αποτελέσματα που είναι παράνομα, απαγορευμένα, επιζήμια για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψουν, να καταστήσουν άχρηστη, να υπερφορτώσουν, να επιδεινώσουν ή να αποτρέψουν την κανονική χρήση της ιστοσελίδας, του εξοπλισμού υπολογιστών και των εγγράφων, των αρχείων και όλων των τύπων περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε εξοπλισμό υπολογιστών (hacking) της εταιρείας, ή άλλων Χρηστών ή οποιουδήποτε χρήστη του Διαδικτύου (υλικό και λογισμικό).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που διατίθεται στους Χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, φωτογραφιών, γραφημάτων, εικόνων, εικονιδίων, τεχνολογίας, λογισμικού, συνδέσμων και άλλου οπτικοακουστικού ή ακουστικού περιεχομένου, καθώς και του γραφιστικού σχεδιασμού και των πηγαίων κωδίκων τους (εφεξής το «Περιεχόμενο»), σύμφωνα με το νόμο, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, άλλες ανακοινώσεις, κανονισμούς χρήσης και οδηγίες που περιέρχονται σε γνώση του, καθώς και γενικά αποδεκτά ήθη και δημόσια τάξη και ειδικότερα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην:
να αναπαράγει, να αντιγράφει, να διανέμει, να καθιστά διαθέσιμο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να επικοινωνεί δημοσίως, να μετατρέπει ή να τροποποιεί το Περιεχόμενο, εκτός εάν εξουσιοδοτείται προς τούτο από τον κάτοχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή εάν επιτρέπεται από τον νόμο ·
να εξαλείψει, να παραποιήσει ή να τροποποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης της επιφύλαξης των δικαιωμάτων της TRAVELGENIO, των ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων ή οποιουδήποτε άλλου τεχνικού μέσου που έχει θεσπιστεί για την αναγνώριση των εν λόγω δικαιωμάτων.
Ο Χρήστης θα απέχει από την απόκτηση ή ακόμη και από την προσπάθεια απόκτησης του Περιεχομένου χρησιμοποιώντας μέσα ή διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες που, κατά περίπτωση, έχουν τεθεί στη διάθεσή του για τον σκοπό αυτό ή έχουν υποδειχθεί για τον σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεται το Περιεχόμενο ή γενικά, χρησιμοποιούνται ευρέως στο Διαδίκτυο για τον σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενέχουν κίνδυνο βλάβης ή αχρήστευσης της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου.
Απαγορεύεται η χρήση των αρχείων γραφικών και κειμένου στην Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς και/ή επακόλουθη διανομή. Οι εικόνες και οι οπτικοακουστικοί πόροι που διατίθενται εδώ προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τους Χρήστες των Ιστοσελίδων και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η χρήση τους για την απεικόνιση των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των εκδηλώσεων άλλων εταιρειών, υπηρεσιών ή προϊόντων.
1.5 Ο Χρήστης δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της TRAVELGENIO και οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Η χρήση ή η παραχώρηση πρόσβασης στις Ιστοσελίδες δεν συνεπάγεται την παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος επί των σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού σήματος που χρησιμοποιείται σε αυτές.
Ο Χρήστης μπορεί να κατεβάσει τον ιστότοπο στο τερματικό του μόνο για ιδιωτική χρήση, χωρίς εμπορικό σκοπό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται, να αναπαράγει, να διανέμει, να τροποποιεί, να επικοινωνεί δημόσια, να εκχωρεί, να μετατρέπει ή να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς.
Το Περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της TRAVELGENIO ή τρίτων που έχουν εκχωρήσει το περιεχόμενο οικειοθελώς και ο Χρήστης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εκχωρηθεί, υπό οποιαδήποτε έννοια, οποιοδήποτε από τα δικαιώματα λειτουργίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν επί του εν λόγω Περιεχομένου πέραν του απολύτως αναγκαίου για την ορθή χρήση των Ιστοσελίδων.
1.6 Η TRAVELGENIO δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Όποτε είναι ευλόγως δυνατό, οι διακοπές στη λειτουργία των Ιστοσελίδων θα ειδοποιούνται εκ των προτέρων.
Η πρόσβαση στους Ιστότοπους είναι αόριστης διάρκειας. Ωστόσο, η TRAVELGENIO επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναστείλει χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση των Χρηστών που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες χρήσης του Ιστότοπου και να προβεί στις κατάλληλες νομικές ενέργειες.
1.7 Η TRAVELGENIO αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια και επιζήμιες συνέπειες οποιουδήποτε τύπου που μπορεί να προκύψουν από: διακοπή της λειτουργίας του Ιστότοπου ή αδυναμία πρόσβασης στους Ιστότοπους, ιδιωτικότητα και ασφάλεια κατά τη χρήση των Ιστότοπων από τον Χρήστη ή/και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, οποιαδήποτε μεταφορά στοιχείων με αρνητικό αντίκτυπο στα συστήματα υπολογιστών και την ακρίβεια, πληρότητα και έγκαιρη ενημέρωση του περιεχομένου στους Ιστότοπους της.

2. Συμφωνητικό

2.1 Μέσω των Ιστοτόπων της TRAVELGENIO, ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κάνει κρατήσεις και να αγοράσει ορισμένα από τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των αντίστοιχων προμηθευτών, όπως οι αεροπορικές εταιρείες ή οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών.

2.2 Η πώληση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και άλλων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας θα γίνει από το TRAVELGENIO, ένα Ταξιδιωτικό Πρακτορείο με τις απαραίτητες άδειες και άδειες για την άσκηση της δραστηριότητάς του.

2.3 Η κράτηση ή η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από προμηθευτές ή διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών που επιλέγονται από τον χρήστη υπόκειται στους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τους εν λόγω προμηθευτές και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών. Ο Χρήστης συμφωνεί να αποδέχεται και να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που καθορίζονται από οποιονδήποτε προμηθευτή ή διοργανωτή με τον οποίο επιλέγει να συνάψει σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πληρωμής τυχόν ποσών που προκύπτουν και της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε κανόνες και περιορισμούς σχετικά με τη διαθεσιμότητα των τιμών, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τυχόν ειδικούς κανόνες ή περιορισμούς που επηρεάζουν ορισμένες τιμές, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο Χρήστης στις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κράτησή σας στην ενότητα Mytrips στην ιστοσελίδα μας.

3. Πώς να αγοράσετε υπηρεσίες

3.1 Για να αγοράσετε μια υπηρεσία στις Ιστοσελίδες μας πρέπει να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα:
Επιλέξτε την απαιτούμενη υπηρεσία μέσω των διαδικασιών αναζήτησης και προσφοράς στις ιστοσελίδες μας.
Αποκτήστε πρόσβαση στις σελίδες Πληρωμών όπου πρέπει να υποδείξετε τις απαραίτητες έννοιες για την αγορά της υπηρεσίας.
Παρέχετε τα στοιχεία της υπηρεσίας και τα προσωπικά στοιχεία, όπως τον αριθμό των επιβατών, τα ονόματα, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις ηλικίες κ.λπ.
Αποδεχτείτε τους όρους που αναφέρονται στις σελίδες πληρωμής.
Και αποκτήστε τον εντοπιστή επιβεβαίωσης που θα παρασχεθεί μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων.
Όταν η αγορά επισημοποιηθεί, ο Χρήστης θα λάβει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών που αγοράστηκαν. Εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε σφάλμα σχετικά με την υπηρεσία που αγοράσατε ή το όνομα του πελάτη, ο Χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της TRAVELGENIO. Η TRAVELGENIO ενεργεί απλώς ως μεσάζων για τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τυχόν σφάλματα που θα εντοπιστούν θα διορθωθούν δωρεάν. Επιπλέον, η TRAVELGENIO θα χρεώνει 50,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά επιβάτη μέσω τέλους διεκπεραίωσης σε όλες τις περιπτώσεις.

4. Όροι και προϋποθέσεις κράτησης

4,1. Ακυρώσεις και Αλλαγές:
4.1.1 Εάν μια αεροπορική εταιρεία παύσει να λειτουργεί λόγω αφερεγγυότητας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η TRAVELGENIO, υπό την ιδιότητά της ως ενδιάμεσου φορέα, θα ειδοποιεί τους επιβάτες για την εν λόγω περίσταση μαζί με οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες διαθέτει. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιβάτης πρέπει να ζητήσει την επιστροφή των αχρησιμοποίητων εισιτηρίων από την αεροπορική εταιρεία, επειδή η σύμβαση μεταφοράς έχει επισημοποιηθεί μεταξύ του επιβάτη και της αεροπορικής εταιρείας που εμπορεύεται την πτήση.
4.1.2 Σημειώστε ότι εάν αγοράσετε εισιτήριο επιστροφής αλλά δεν χρησιμοποιήσετε την εξερχόμενη πτήση, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν την επιστροφή. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την εξερχόμενη πτήση, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την TRAVELGENIO ή την αεροπορική εταιρεία απευθείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης σας.

5. Τέλος για υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων: Έξοδα διαχείρισης, ακύρωσης, αλλαγής, επιστροφής χρημάτων και αποστολής

5.1 Με το διάταγμα 99/1996 της 27ης Ιουνίου, το οποίο ρυθμίζει την άσκηση της δραστηριότητας των ταξιδιωτικών γραφείων στην Κοινότητα της Μαδρίτης, άρθρο 19, η ΤΡΑΒΕΛΓΕΝΙΟ εισπράττει τέλος παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες μεσιτείας αεροπορικών εισιτηρίων. Ο πελάτης ή ο χρήστης αυτών των υπηρεσιών θα ενημερώνεται εκ των προτέρων για την προμήθεια υπηρεσιών.
5.2 Η προμήθεια υπηρεσιών περιλαμβάνει δαπάνες διαχείρισης ή διοικητικές δαπάνες που δεν επιστρέφονται ποτέ.
5.3 Πρόσθετες δαπάνες θα επιβληθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
€ 50,00 (με ΦΠΑ) για τηλεφωνικές κρατήσεις.
ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
5.4 Εάν ο Χρήστης το ζητήσει, οι αλλαγές, οι ακυρώσεις, οι επιστροφές χρημάτων και οι αποστολές σε σχέση με την αγορασθείσα αεροπορική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία μπορούν να διευθετηθούν μέσω της TRAVELGENIO, υπό την προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρεία ή ο πάροχος υπηρεσιών και η τιμή αγοράς επιτρέπουν την αλλαγή, την ακύρωση ή την επιστροφή χρημάτων.
€ 50,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ανά επιβάτη για τη διαχείριση αλλαγών ή ακυρώσεων.
5.5 Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την έγγραφη ειδοποίηση της TRAVELGENIO εντός των εργάσιμων ωρών της για την ζητούμενη αλλαγή, ακύρωση, επιστροφή χρημάτων ή αποστολή, ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια για το εάν μπορεί να γίνει και εάν υπάρχουν τυχόν ποινές και μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
5.6 Τιμές και πληρωμές
5.6.1 Η TRAVELGENIO δέχεται πληρωμή με χρεωστική και πιστωτική κάρτα με Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron και Maestro και τις μεθόδους πληρωμής Paypal, CB, JCB, Ideal και Trustly.
5.6.2 Η Visa και η Master Card έχουν αναπτύξει ένα ασφαλές σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών. Το σύστημα ασφαλούς ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζεται στον εκδότη της κάρτας (τράπεζα ή ταμιευτήριο) που ταυτοποιεί τον κάτοχο της κάρτας πριν από την έγκριση της ηλεκτρονικής πληρωμής. Η TRAVELGENIO τηρεί το παρόν πρωτόκολλο ασφαλείας και έτσι όταν το προϊόν που θα αγοραστεί έχει επιλεγεί και έχετε εισαγάγει τον αριθμό της κάρτας σας, το παράθυρο του Εκδότη θα ανοίξει ζητώντας την ταυτότητά σας, δείχνοντας ένα από τα ακόλουθα εικονίδια:

5.6.3 Τα στοιχεία της κάρτας σας και ο κωδικός πρόσβασής σας προστατεύονται από αυτό το σύστημα ασφαλείας από τη στιγμή που εισάγονται. Όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, ο Εκδότης ενημερώνει την TRAVELGENIO ότι ο κάτοχος της κάρτας πραγματοποιεί την αγορά, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εάν η ταυτοποίηση δεν είναι ικανοποιητική, ο Εκδότης ειδοποιεί την TRAVELGENIO ώστε να προχωρήσει αναλόγως. Αυτό το παράθυρο είναι εκτός του ελέγχου της TRAVELGENIO και ο Εκδότης είναι υπεύθυνος για κάθε περιστατικό που μπορεί να προκύψει με αυτό. Εάν βρεθείτε σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Εκδότη.

5.6.4 Ο τρόπος πληρωμής και οι απαιτήσεις ασφαλείας κατά τη διαδικασία αγοράς συμμορφώνονται με την πολύ γνωστή οδηγία PSD2 ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ρυθμίζει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών. Μεταφέρθηκε στην ισπανική νομοθεσία με το βασιλικό διάταγμα 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και τα επείγοντα μέτρα για οικονομικά θέματα. Στο TRAVELGENIO επηρεάζει αγορές που πληρώνονται με τραπεζική κάρτα.

Ένας από τους κύριους στόχους της PSD2 είναι η βελτίωση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και η ενίσχυση της προστασίας από την απάτη στις συναλλαγές με διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Ένα από τα κύρια μέτρα ασφάλειας είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη (SCA) σε όλες τις ηλεκτρονικές αγορές από την 1η Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει καμία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό. Αυτή η ισχυρή πιστοποίηση απαιτεί να εφαρμοστούν 2 παράγοντες από τους οποίους πρέπει να επιλεγεί: κάτι που ο χρήστης γνωρίζει (π.χ. κωδικός πρόσβασης), κάτι που έχει ο χρήστης (π.χ. κινητό) και ποιος είναι ο χρήστης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα ή πρόσωπο). Ο πρώτος παράγοντας δεν είναι πλέον επαρκής, απαιτούνται 2 παράγοντες (έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων ή SCA).

Η ασφαλής διαδικασία αγοράς και οι απαιτήσεις ελέγχου ταυτότητας εξαρτώνται από την τράπεζα έκδοσης και μπορεί να αποτελούνται από τον κωδικό που λαμβάνετε σε ένα SMS + έναν δεύτερο παράγοντα ή από την επικύρωση μέσω της εφαρμογής της τράπεζάς σας. Μάθετε τι κάνει η τράπεζά σας, ώστε να είστε έτοιμοι να κάνετε τις επόμενες αγορές σας.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και τη διατήρηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και η TRAVELGENIO δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη για αυτά.
5.7 Επιστροφές χρημάτων
Οι επιστροφές, εφόσον είναι αποδεκτές, πραγματοποιούνται με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά κατά τον χρόνο της κράτησης · σε κάθε περίπτωση, καταβάλλονται στον χρήστη που πραγματοποίησε αρχικά την πληρωμή.
5.8 Απαιτήσεις μετανάστευσης και υγείας
Κάθε χώρα έχει την εξουσία να θεσπίζει τις δικές της απαιτήσεις εισόδου και να καθορίζει υγειονομικές απαιτήσεις για τους υπηκόους άλλων χωρών. Σημειώστε ότι οι απαιτήσεις αυτές συνήθως ποικίλλουν ανάλογα με την ιθαγένεια του επιβάτη.
Οι κανόνες για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις μπορεί να αλλάξουν και έτσι πρέπει να συμβουλευτείτε τη σχετική πρεσβεία πολύ πριν από την επίσκεψή σας.
Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα για να πραγματοποιήσει το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων, θεωρήσεων και εγγράφων υγείας. Οποιαδήποτε απώλεια λόγω έλλειψης αυτής της τεκμηρίωσης θα βαρύνει τον λογαριασμό του Χρήστη και ειδικότερα το κόστος διακοπής του ταξιδιού και τυχόν επαναπατρισμού.
Συνιστούμε, επομένως, να ελέγχετε πάντα τις διαφορετικές διατυπώσεις για τις επιλεγμένες χώρες προορισμού και διέλευσης και τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρώσετε όλα τα σχετικά βήματα.

5.9 Διαδρομές απλής μετάβασης
Για να εισέλθετε στις περισσότερες χώρες πρέπει να έχετε ένα εισιτήριο μετάβασης από αυτή τη χώρα και επαρκή κεφάλαια για να παραμείνετε στην περιοχή για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στα ταξιδιωτικά σας έγγραφα. Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με το προξενείο της χώρας προορισμού πριν αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Αν δεν συμμορφωθείτε με αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη μεταναστευτική απαίτηση, η αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να μην σας επιτρέψει να επιβιβαστείτε.

6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – Πτήσεις

6.1 Περιορισμοί τιμών
6.1.1. Η TRAVELGENIO SL ενεργεί πάντοτε ως μεσάζων μεταξύ των χρηστών και των αεροπορικών εταιρειών με τις οποίες οι χρήστες επισημοποιούν απευθείας τη σύμβαση μεταφοράς. Ενημερώνεστε ότι οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις κάθε τιμής σε σχέση με τις αλλαγές και τις ακυρώσεις καθορίζονται από κάθε αεροπορική εταιρεία και είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι κατανοεί ότι κατά την επιβεβαίωση της αγοράς του αποδέχεται αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
6.1.2 Εάν, λόγω αιτιών που αποδίδονται στον χρήστη, ο χρήστης δεν εμφανιστεί για την πτήση, αυτό θα οδηγήσει σε «μη εμφάνιση». Να θυμάστε ότι εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου μπορείτε πάντα να ζητήσετε την επιστροφή των επιστρεπτέων, αχρησιμοποίητων φόρων.
6.1.3 Για εθελοντικές ακυρώσεις του ταξιδιού από τον επιβάτη, η TRAVELGENIO συνιστά να βγάλετε τα προϊόντα ακύρωσης κατά την κράτηση του εισιτηρίου σας.
6.2 Συνδυασμοί τιμών
6.2.1 Με στόχο να σας προσφέρουμε τις καλύτερες και ευρύτερες επιλογές για το ταξίδι σας ανά πάσα στιγμή, το σύστημά μας μπορεί να συνδυάσει δύο τιμές «μονής κατεύθυνσης» και όχι μια τιμή «επιστροφής». Επίσης, στην περίπτωση συνδυασμών τιμών, για αλλαγές και ακυρώσεις θα ισχύουν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις κάθε τιμής.
6.2.2 Ορισμένες φορές, και με στόχο την προσφορά των πιο ανταγωνιστικών τιμών, η μηχανή αναζήτησής μας προσφέρει συνδυασμούς πτήσεων που προκύπτουν από τον συνδυασμό 2 κρατήσεων, μία για την πτήση αναχώρησης και μία για την πτήση επιστροφής. Κατά την κράτηση αυτής της επιλογής, θα γίνει κράτηση για την πτήση μετάβασης και άλλη κράτηση για την πτήση επιστροφής με δύο διαφορετικούς εντοπιστές, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητες κρατήσεις για αλλαγές και ακυρώσεις σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις καθεμιάς από τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρείες.
6.3 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για πτήσεις χαμηλού κόστους
6.3.1 Η TRAVELGENIO προσφέρει τη δυνατότητα κράτησης εισιτηρίων σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Τα εισιτήρια από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους δεν εκδίδονται από την TRAVELGENIO αλλά από την αεροπορική εταιρεία και έτσι ο επιβάτης επισημοποιεί άμεσα τη σύμβαση μεταφοράς με την αεροπορική εταιρεία.
6.3.2 Αφού η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώσει την κράτησή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης από την TRAVELGENIO με τα στοιχεία της πτήσης σας.
6.3.3 Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές ή να ζητήσετε ειδικές υπηρεσίες, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την αεροπορική εταιρεία. Η TRAVELGENIO δεν μπορεί να κάνει αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων για κρατήσεις χαμηλού κόστους, καθώς δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Το email επιβεβαίωσης που σας στέλνουμε θα περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας της αεροπορικής εταιρείας.
6.3.4 Σημειώστε ότι καμία από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους δεν επιτρέπει τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων και υπάρχουν περιορισμοί στην έγκριση Ειδικών Υπηρεσιών. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους για να μάθετε.
6.3.5 Τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς ενήλικα ηλικίας 16 ετών και άνω. Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους δεν επιτρέπουν γενικά σε ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

7. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν

Δικαιώματα των επιβατών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004.
Σημειώστε ότι εάν ταξιδεύετε εντός ή εκτός της ΕΕ ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε αγωγή κατά της αντίστοιχης αεροπορικής εταιρείας, σε περίπτωση ματαίωσης, καθυστέρησης ή εάν δεν σας επιτρέπουν να επιβιβαστείτε.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 εδώ.
Για να πραγματοποιήσετε μια αγορά στις Ιστοσελίδες, θα ζητηθεί από τον Χρήστη τα στοιχεία ταυτοποίησης των επιβατών/ταξιδιωτών και ο τρόπος πληρωμής. Αυτή η διεργασία εκτελείται σε διάφορα στάδια. Όταν αυτά τα στοιχεία έχουν εισαχθεί και πριν κάνετε την αγορά θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να τα ελέγξετε και στη συνέχεια να προχωρήσετε στην αγορά. Επίσης, όταν η αγορά έχει γίνει, θα σας σταλεί ένα email επιβεβαίωσης με όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αγορά και την απόδειξη αγοράς.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει προσεκτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης που εισάγονται κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, όπως όνομα και επώνυμο, αριθμός εγγράφου ή διαβατηρίου, διεύθυνση email, τηλέφωνο κ.λπ., επειδή όταν τα εισιτήρια έχουν κρατηθεί ή τα δελτία υπηρεσιών έχουν εκδοθεί, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή ακύρωση θα υπόκειται σε χρεώσεις και ποινές.
Ο Χρήστης πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή πριν από την επιβεβαίωση της κράτησης.
Η TRAVELGENIO επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον πελάτη για την επαλήθευση της αγοράς.
Το γεγονός της αίτησης κράτησης συνεπάγεται τη δέσμευση του πελάτη να εγκρίνει τη χρέωση στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που παρέχει. Εάν δεν είναι δυνατή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας (απορριφθείσα συναλλαγή) ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι καθώς η κράτηση δεν έχει πληρωθεί για αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
Τα αεροπορικά εισιτήρια πληρώνονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα πριν από την έκδοση των εισιτηρίων.
Οι τιμές που αναφέρονται στις ιστοσελίδες περιλαμβάνουν τα τέλη αεροδρομίου. Δεν περιλαμβάνουν το κόστος των θεωρήσεων ή των φόρων αναχώρησης για μια περιοχή που μπορεί να πληρωθεί σε τοπικό νόμισμα ή σε δολάρια ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή. Μεταβολές της ισχύουσας τιμής λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή της κράτησης από τη στιγμή της κράτησης έως τη στιγμή έκδοσης του εισιτηρίου θα μετακυλίονται στον πελάτη.
Ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει την αεροπορική εταιρεία, τον εντοπιστή και το καθεστώς τιμών που εφαρμόζεται κατά την παροχή της υπηρεσίας.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και Δ

8.1.- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, εμπορικών σημάτων, σχεδίων, λογισμικού κτλ.) αποτελεί ιδιοκτησία της TRAVELGENIO ή των προμηθευτών περιεχομένου της και προστατεύεται και αναγνωρίζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί να αντιγραφεί, να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια της TRAVELGENIO.
8.2 Εφαρμοστέο δίκαιο
Σε όλα τα σημεία, οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ισπανικό δίκαιο.
8.3 Κανόνες περί ευθύνης βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και της Σύμβασης του Μόντρεαλ
Όπως προαναφέρθηκε, η σύμβαση μεταφοράς επισημοποιείται απευθείας μεταξύ του χρήστη και των αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν τις επιλεγμένες πτήσεις.
Συνιστάται στους επιβάτες να αναχωρούν τουλάχιστον μιάμιση ώρα (90 λεπτά) πριν από την πτήση τους σε περίπτωση εθνικών πτήσεων και δυόμισι ώρες (150 λεπτά) σε περίπτωση διεθνών πτήσεων και εάν η πτήση έχει αεροδρόμιο των ΗΠΑ ως προορισμό ή ενδιάμεση στάση, τρεις ώρες (180 λεπτά) πριν.
Να θυμάστε ότι κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο, εάν οι αποσκευές σας δεν φτάσουν ή εάν εντοπιστεί ζημιά, πρέπει να συμπληρώσετε αμέσως την Αναφορά Παρατυπίας Ακινήτου (PIR) στο ίδιο αεροδρόμιο.

9. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης

Δηλαδή, το δικαίωμα του χρήστη να ακυρώσει μια σύμβαση σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του ή να καταβάλει οποιαδήποτε ποινή.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 1/2007 της 16ης Νοεμβρίου 2007, με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κείμενο του γενικού νόμου για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών και άλλων συμπληρωματικών νόμων, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών στέγασης για σκοπούς άλλους από εκείνους της παροχής κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, ενοικίασης οχημάτων, τροφίμων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής, εάν οι συμβάσεις προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εκτέλεσης.
Όσον αφορά τη μεταφορά προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 93 ια) του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 1/2007 για την έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου του γενικού νόμου για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών, η ρύθμιση των εξ αποστάσεως πωλήσεων (εκτός από το άρθρο 98 παράγραφος 2) δεν έχει εφαρμογή στις συμβάσεις υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Ως εκ τούτου, στις κρατήσεις για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εκφράσει την επιθυμία να ακυρώσει τα εισιτήρια που αγόρασε, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ακύρωσης για την εν λόγω εταιρεία.

10. Εμπιστευτικότητα

10.1. Η TRAVELGENIO σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή. Κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να διατηρείτε τα δεδομένα που σας ταυτοποιούν απόρρητα και ασφαλή. Για το σκοπό αυτό, σε σχέση με την πολιτική εμπιστευτικότητας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ακόλουθα:
10.2. Όταν παραγγέλνετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας μας πρέπει να προσδιορίσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης της κάρτας και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Αυτά τα δεδομένα θα μας επιτρέψουν να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να σας ενημερώσουμε για την κατάστασή της.
10.3. Εάν συμμετάσχετε σε διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια, θα σας ζητήσουμε το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διοργάνωση διαγωνισμών και την ενημέρωση των νικητών.
10.4. Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους εκτός του οργανισμού μας. Εάν κάνετε κράτηση ή αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας μας, ενδέχεται, ωστόσο, να παρέχουμε τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους με τους οποίους η TRAVELGENIO έχει εμπορικές σχέσεις και ενδέχεται να διαμένουν οπουδήποτε στον κόσμο. Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε στα εν λόγω τρίτα μέρη παγκόσμια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις, τους πελάτες, την επισκεψιμότητα δεδομένων και άλλες πληροφορίες ιστότοπων, αλλά τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν θα περιλαμβάνουν δεδομένα που ενδέχεται να σας ταυτοποιούν προσωπικά.
10.5. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θεωρούμε απαραίτητα για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τις ευκαιρίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ωφελήσουν.
10.6. Με την εγγραφή τους στην TRAVELGENIO και τη ρητή αποδοχή της λήψης των δελτίων μας, οι Χρήστες συμφωνούν επίσης να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες από εταιρείες που έχουμε επιλέξει να σας στείλουμε στο παρελθόν προσφορές, προωθητικές ενέργειες και συστάσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
10.7. Θα στείλουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον πάροχο που επιλέγετε όταν κάνετε κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας και σας ζητάμε να συμμορφωθείτε με τους ίδιους κανόνες.
10.8. Διαθέτουμε επίσης αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας σχετικά με την αποθήκευση και τη γνωστοποίηση δεδομένων για την πρόληψη οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο για την Προστασία των Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων, 3/2018 που ισχύει στην Ισπανία.

11. Χρήση cookies

11.1. Τα cookies είναι αποσπάσματα πληροφοριών που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο της TRAVELGENIO, ο διακομιστής μας θα αναγνωρίζει το cookie και θα μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση cookies, αλλά η ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορεί συνήθως να τροποποιηθεί για να σταματήσει αυτό. Ακόμα και αν αποφασίσετε να μην αποδέχεστε cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις περισσότερες από τις υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών.
11.2. Εάν κάποια στιγμή θελήσετε να μας στείλετε ένα σχόλιο ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενημερώστε μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

12. Προστασία Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες για τη χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου που περιέχεται στην “Προστασία Δεδομένων”.
12.1.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, εμπορικών σημάτων, σχεδίων, λογισμικού κτλ.) ανήκει στην TRAVELGENIO ή τους προμηθευτές περιεχομένου της και προστατεύεται και αναγνωρίζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί να αντιγραφεί, να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια της TRAVELGENIO.

13. Χρήση των ιστοτόπων

Οι Ιστοσελίδες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των Χρηστών. Δεν μπορούν να τροποποιηθούν, να αναπαραχθούν, να αναπαραχθούν, να αντιγραφούν, να διανεμηθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν ή να τύχουν άλλης εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Δεσμεύεστε να μη χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα για παράνομους ή απαγορευμένους σκοπούς.

14. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους επί των οποίων η TRAVELGENIO δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τους οποίους η TRAVELGENIO προφανώς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη. Η TRAVELGENIO δεν χορηγεί ούτε εγγυάται κανέναν από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων που έχουν συμπεριληφθεί για λόγους ευκολίας των Χρηστών.

15. Διαδικασίες, διαβουλεύσεις και καταγγελίες

Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για διαδικασίες, διαβουλεύσεις και καταγγελίες στην TRAVELGENIO, S.L. χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Αποκλειστικός ιστότοπος MyTrips για τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών, όπου θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κράτησή σας και μπορείτε να ξεκινήσετε τα αιτήματά σας για ακύρωση, αλλαγή, παροχή συμβουλών σχετικά με την πληρωμή κ.λπ.
Ταχυδρομική διεύθυνση Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28.037 Madrid
Email: [email protected]

Τέλος, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου θα βρείτε πληροφορίες στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Travelgenio.gr χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Όλα τα cookies» συμφωνείτε με τη δήλωση Privacy & cookies και θα λάβουμε μη λειτουργικά cookies. Μέσω αυτών των μη λειτουργικών cookies, η Travelgenio.gr μπορεί να σας προσεγγίσει σε άλλους ιστότοπους μεταξύ άλλων, με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε.

εμφάνιση περισσότερων
Όλα τα cookies Απαραίτητα cookies