Προστασία δεδομένων

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ταυτότητα: TRAVELGENIO, S.L.

Ταχυδρομική διεύθυνση: c/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Ισπανία

Τηλέφωνο:+30 21 1 198 3786

Επικοινωνία: https://gr.travelgenio.com/customerservices/el-GR/258

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ): Gustavo Ferrero

Στοιχεία επικοινωνίας ΥΠΔ: [email protected]

Με τι σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σας ενημερώνουμε ότι το TRAVELGENIO, S.L. επεξεργάζεται τα στοιχεία των πελατών του για τους ακόλουθους σκοπούς:
* Για τη σωστή διαχείριση της αγοράς, κράτησης, αναζήτησης και έκδοσης οποιουδήποτε είδους εισιτηρίων ή δελτίων ταξιδίου.

* Για τη βελτίωση των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεστε, μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς σας ως χρήστη, ώστε να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις και στις ανάγκες σας.
* Για την επεξεργασία ενός εμπορικού προφίλ με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες για να σας αποστέλλεται εξατομικευμένη διαφήμιση που διαμορφώνεται με τα cookies.
* Για την αποστολή δελτίων και προωθήσεων με διαφήμιση από το ίδιο το Travelgenio ή από τρίτους συνεργάτες: AirHelp, RentalCars, Booking.com.
* Για την πρόληψη κατάχρησης και απάτης (παραδείγματος χάρη δόλιες πράξεις, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, αποστολή ανεπίκλητων μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα (spam), μεταξύ άλλων).
* Για τη μεταφορά των δεδομένων σε φορείς και δημόσιες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλουν αίτημα σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για πόσον χρόνο θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας;

 

Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα όσο βρίσκεται σε ισχύ η συμβατική και εμπορική σχέση, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων ή έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Πώς νομιμοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων σας;

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση μίας σύμβασης με το Travelgenio που αφορά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αγοράστηκαν.

Σε ποιους αποδέκτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας;

 

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν στους φορείς εκείνους στους οποίους είναι απαραίτητο να κοινοποιηθούν τα εν λόγω δεδομένα με σκοπό την παροχή της συμφωνημένης ή αγορασμένης υπηρεσίας, όπως τα παγκόσμια συστήματα διανομής, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις και οι τουριστικοί πράκτορες, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών του Travelgenio. Θα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στην περίπτωση που υπάρχει νομική υποχρέωση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το αν στο Travelgenio επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή όχι. Επιπροσθέτως, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και δικαίωμα αίτησης διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων ή, ενδεχομένως, διαγραφής τους όταν, μεταξύ άλλων, δεν απαιτείται πλέον η αποθήκευσή τους για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, οπότε θα τα αποθηκεύσουμε μόνο για την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερή σας κατάσταση, θα μπορείτε να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Το Travelgenio δεν θα υποβάλει πλέον τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός λόγω επιτακτικών νόμιμων λόγων ή λόγω άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

Αν αρνηθείτε να παράσχετε τα απαιτούμενα δεδομένα κατά τη διαδικασία κράτησης ή αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων ή αν τα παρεχόμενα δεδομένα δεν είναι πλήρη και/ή ακριβή, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς στο αίτημά σας για κράτηση ή αγορά ταξιδιού, ούτε σε κανένα άλλο αίτημα που απαιτεί συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα.

Επιπροσθέτως, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, καθώς και να ανακαλέσετε τις συγκαταθέσεις που παρείχατε οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς μέσω των συνδέσμων στη σελίδα https://gr.travelgenio.com/customerservices/el-GR/258

Θυμηθείτε να παράσχετε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας:
* Όνομα και επίθετο
* Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για τον λογαριασμό ή την πύλη που αποτελούν το αντικείμενο του αιτήματός σας.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Agencia Española de Protección de Datos (Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ισπανίας) και λοιπούς αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς για οποιαδήποτε νομική αξίωση που προκύπτει από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτή την ιστοσελίδα/ την εφαρμογή κινητού, μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα cookies μέσω του συνδέσμου http://gr.travelgenio.com/pages/Πολιτική-σχετικά-με-τα-cookies

Προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπού μας

 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και σημαίνει αποδοχή και γνώση των νομικών προειδοποιήσεων και των προϋποθέσεων και όρων χρήσης που περιέχονται σε αυτήν. Το Travelgenio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποτεδήποτε όσες αλλαγές και τροποποιήσεις κρίνει κατάλληλες και θεωρεί απαραίτητες για την ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί ειδοποίηση.

Υποχρέωση ορθής χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της

 

Ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει ορθή χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που του προσφέρει, σύμφωνα με τον νόμο, την παρούσα νομική γνωστοποίηση και τις οδηγίες και γνωστοποιήσεις που του κοινοποιούνται.

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση του ιστότοπου και όλων των περιεχομένων του αποκλειστικά για σκοπούς νόμιμους και όχι απαγορευμένους, που δεν παραβαίνουν την ισχύουσα νομοθεσία και/ή μπορεί να είναι βλαπτικοί για τα νόμιμα δικαιώματα του Travelgenio ή οποιουδήποτε τρίτου, και/ή μπορεί να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης θα απέχει από τη χρήση οποιωνδήποτε περιεχομένων της ιστοσελίδας για σκοπούς παράνομους ή με επιπτώσεις παράνομες, που απαγορεύονται στην παρούσα νομική γνωστοποίηση, είναι βλαπτικά για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή μπορούν, με οποιονδήποτε τρόπο, να ζημιώσουν, να αχρηστεύσουν, να υπερφορτώσουν, να επιδεινώσουν ή να εμποδίσουν την κανονική χρήση του ιστότοπου, των εξοπλισμών πληροφορικής ή των εγγράφων, των αρχείων και των περιεχομένων όλων των ειδών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή (hacking) του ομίλου, άλλων χρηστών ή οποιουδήποτε χρήστη του διαδικτύου (hardware και software).

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Σύμφωνα με τον οργανικό νόμο 15/1999 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η TRAVELGENIO SL, που εδρεύει στη διεύθυνση c/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Ισπανία (εφεξής TRAVELGENIO), ενημερώνει ότι κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο www.travelgenio.gr ή www.travelgenio.com (εφεξής ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ) ή κατά την πραγματοποίηση μίας αγοράς, απαιτείται η παροχή ορισμένων βασικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο και μη αυτοματοποιημένο τρόπο και θα περιληφθούν στα αντίστοιχα συστήματα αυτοματοποιημένης αρχειοθέτησης, που έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί στην αρμόδια αρχή και των οποίων είναι κάτοχος και υπεύθυνος το TRAVELGENIO.

Το TRAVELGENIO θα ζητήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της κράτησης του προϊόντος που πρόκειται να αγοραστεί.

Η συλλογή και η αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό τη διατήρηση της συμβατικής σχέσης που έχει συναφθεί με το TRAVELGENIO και τη διαχείριση της αγοράς, κράτησης, αναζήτησης και έκδοσης οποιουδήποτε είδους εισιτηρίων ή δελτίων ταξιδίου (διαχείριση, χειρισμό, βελτίωση και προσαρμογή στις προτιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών), καθώς και την αποστολή με παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και/ή με ηλεκτρονικά μέσα, διοικητικών, τεχνικών, οργανωτικών και/ή εμπορικών πληροφοριών που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ή που μπορεί να προσφέρει το TRAVELGENIO και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες.

Επιπροσθέτως, τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για τους σκοπούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ενός ταξιδιωτικού γραφείου λιανικής πώλησης.
  2. Για την παροχή των εν λόγω δεδομένων σε όλους τους εμπλεκόμενους στην παροχή υπηρεσιών που έχει αιτηθεί ο χρήστης.
  3.         Για την επαλήθευση των πιστωτικών καρτών και άλλων μέσων πληρωμής.
  4.         Για τη μελέτη της χρήσης των υπηρεσιών εκ μέρους του χρήστη.
  5.         Για την επαλήθευση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη συστημάτων και στατιστικών αναλύσεων.
  6.         Για δραστηριότητες διαφήμισης, προώθησης ή δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορική έρευνα.
  7.         Για την αποστολή εντύπων ερευνών, η συμπλήρωση των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη.
  8.         Για την πραγματοποίηση αυτόματων τηλεφωνικών κλήσεων (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) ή την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) με σκοπό την πραγματοποίηση απευθείας πωλήσεων, τη διαφήμιση ή τη διερεύνηση σχετικά με την υπηρεσία που αγοράστηκε, συμπεριλαμβανομένων και γραπτών μηνυμάτων (SMS) τύπου premium.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση, για την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται, ενώ το TRAVELGENIO διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες οποιονδήποτε χρήστη που έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία, με την επιφύλαξη και άλλων έννομων δράσεων που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.

Η παροχή κάθε απαιτούμενου δεδομένου εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ για την αγορά της υπηρεσίας είναι υποχρεωτική και το TRAVELGENIO ενδέχεται να αρνηθεί την εγγραφή του ενδιαφερόμενου που δεν παρέχει τα εν λόγω δεδομένα. Ο κάτοχος των δεδομένων εξουσιοδοτεί ρητά το TRAVELGENIO να κοινοποιήσει τα δεδομένα στους φορείς στους οποίους είναι απαραίτητο να κοινοποιηθούν τα εν λόγω δεδομένα, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις και τουριστικούς πράκτορες, με σκοπό την επεξεργασία δεδομένων που έχει εγκριθεί από τον χρήστη για την παροχή της υπηρεσίας για την οποία έχει κάνει κράτηση ο χρήστης του TRAVELGENIO ή με σκοπό την πραγματοποίηση των χρήσεων που έχουν εγκριθεί από τον ίδιο, σύμφωνα με τον παρόντα όρο.

Το TRAVELGENIO δύναται και υποχρεούται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και αφορούν τη συλλογή δεδομένων.

Ο κάτοχος των δεδομένων συναινεί ρητά στη μεταφορά ή κοινοποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο προαναφερόμενο αρχείο, στις εν λόγω εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, το TRAVELGENIO εγγυάται την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των μεταφορών αυτών. Ωστόσο, σας προειδοποιούμε ότι, ανάλογα με τον προορισμό, την κράτηση ή την αγορά σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να μεταφερθούν για την ολοκλήρωση της κράτησης ή της αγοράς σε εταιρείες που βρίσκονται σε χώρες ή που έχουν εθνικότητα χωρών οι οποίες δεν εγγυούνται την ασφάλεια των δεδομένων σας, επειδή αυτό δεν απαιτείται από τον νόμο. Εξυπακούεται ότι με την αγορά, κράτηση ή αναζήτηση ταξιδιών, εισιτηρίων ή δελτίων στις εταιρείες αυτές ή στις προαναφερθείσες χώρες, εκφράζετε εμμέσως τη ρητή σας συγκατάθεση για τη μεταφορά των δεδομένων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αγοράς, της αναζήτησης ή της κράτησής σας.
Ο κάτοχος των δεδομένων έχει πάντοτε δικαίωμα πρόσβασης στα συστήματα αυτοματοποιημένης αρχειοθέτησης και μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων. Για να κάνετε χρήση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς μέσω των διαθέσιμων συνδέσμων στη σελίδα https://gr.travelgenio.com/customerservices/el-GR/258

Σε εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την αεροπορική ασφάλεια και τις μεταφορές στην Ευρώπη του 2001, ο πελάτης που πραγματοποιεί κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων με προορισμό και/ή ενδιάμεση στάση στις ΗΠΑ, εξουσιοδοτεί ρητά το TRAVELGENIO να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει ο ίδιος στην Υπηρεσία Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών.