Travelgenio

Προστασία δεδομένων

Σύμφωνα με τον οργανικό νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 15/1999, η TRAVELGENIO S.L, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση c/Albasanz, 15, 2º Izq., 28037, Μαδρίτη, Ισπανία (εφεξής TRAVELGENIO), σας ενημερώνει ότι η πλοήγηση στους ιστοτόπους www.travelgenio.gr or www.travelgenio.com (εφεξής ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ) ή η πραγματοποίηση μιας κράτησης απαιτεί την καταχώρηση ορισμένων βασικών προσωπικών δεδομένων τα οποία θα υποστούν αυτόματη ή χειροκίνητη επεξεργασία και θα προστεθούν στα αντίστοιχα αρχεία δεδομένων. Τα εν λόγω αρχεία έχουν εγγραφεί στις αρμόδιες αρχές, είναι ιδιοκτησία του TRAVELGENIO και το TRAVELGENIO είναι υπεύθυνο γι’ αυτά. Το TRAVELGENIO θα ζητήσει από τους πελάτες του να καταχωρήσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κράτησης της επιθυμητής υπηρεσίας ή για την αγορά του επιθυμητού προϊόντος.

Η συλλογή και η αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιείται για τη διατήρηση συμβατικών σχέσεων με το TRAVELGENIO, για την πραγματοποίηση κρατήσεων, για την επικοινωνία με τον πελάτη και για την έκδοση παντός είδους εισιτηρίων και δελτίων ταξιδίου. Η συλλογή και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων χρησιμοποιείται επίσης για την επεξεργασία, τη διαχείριση, τη βελτίωση και την προσαρμογή των προτιμήσεων και των επιλογών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την αποστολή –με παραδοσιακά ή  ηλεκτρονικά μέσα– διοικητικών, τεχνικών, οργανωτικών ή και εμπορικών πληροφοριών σχετικά με τα επιθυμητά προϊόντα και υπηρεσίες και σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το TRAVELGENIO και τους συνεργάτες του. Επιπροσθέτως, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους εμπορικούς σκοπούς: (i) για σκοπούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου, (ii) για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών σε όλους τους εμπλεκόμενους στην παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες ο χρήστης πραγματοποιεί κράτηση, (iii) για την επαλήθευση των στοιχείων των πιστωτικών καρτών και λοιπών υπηρεσιών πληρωμής με κάρτα, (iv) για τη μελέτη της χρήσης των υπηρεσιών από τους χρήστες, (v) για την επαλήθευση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη συστημάτων και στατιστικών αναλύσεων, (vi) για δραστηριότητες διαφήμισης ή προώθησης ή για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορική έρευνα, (vii) για την αποστολή ερωτηματολογίων, η συμπλήρωση των οποίων είναι προαιρετική, (viii) για την πραγματοποίηση αυτόματων τηλεφωνικών κλήσεων (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) ή την αποστολή γραπτών μηνυμάτων που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση απευθείας πωλήσεων, στη διαφήμιση ή στην εξακρίβωση της ικανοποίησης για τις υπηρεσίες που αγόρασε ο πελάτης. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται και τα γραπτά μηνύματα Premium. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να απαντήσει σε αυτά παρέχοντας ακριβή δεδομένα.

Το TRAVELGENIO διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τη χρήση των υπηρεσιών του οποιονδήποτε χρήστη ο οποίος παρέχει ψευδή στοιχεία, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας την οποία ενδέχεται εν συνεχεία να κινήσει. Οι πελάτες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του TRAVELGENIO και το TRAVELGENIO ενδέχεται να αρνηθεί την εγγραφή σε κάποιον χρήστη, σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης των δεδομένων του.

Ο κάτοχος των εν λόγω δεδομένων εξουσιοδοτεί ρητά το TRAVELGENIO να κοινοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα σε όλες τις εταιρείες του επιχειρηματικού του ομίλου και στα υποκαταστήματά τους, με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη, καθώς και σε άλλους φορείς στους οποίους απαιτείται να κοινοποιηθούν τα εν λόγω δεδομένα, π.χ. σε αεροπορικές εταιρείες, σε ξενοδοχειακές μονάδες κι επιχειρήσεις και σε τουριστικούς πράκτορες, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει κράτηση οι χρήστες του TRAVELGENIO ή με σκοπό την πραγματοποίηση των ενεργειών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και για τις οποίες έχει ληφθεί εξουσιοδότηση από τον χρήστη.  Το TRAVELGENIO δύναται και υποχρεούται να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε λοιπές εταιρείες για τους προαναφερθέντες λόγους. Ο κάτοχος των εν λόγω δεδομένων συναινεί ρητά στη μεταφορά ή στην κοινοποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν αρχείο δεδομένων, στις εν λόγω εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, το TRAVELGENIO εγγυάται την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τις εν λόγω μεταφορές των πληροφοριών. Ταυτοχρόνως, το TRAVELGENIO επιθυμεί να προειδοποιήσει τον χρήστη ότι, ανάλογα με τον προορισμό και το είδος της κράτησης, είναι πιθανή η μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες οι οποίες εδρεύουν σε χώρες όπου η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται από τον νόμο. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης εκφράζει εμμέσως τη συγκατάθεσή του ως προς τη μεταφορά οποιωνδήποτε δεδομένων τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κράτησης, για την επικοινωνία ή για την έκδοση εισιτηρίων ή δελτίων ταξιδίου, σε αυτές τις εταιρείες ή στις προαναφερθείσες χώρες.

Ο κάτοχος των εν λόγω δεδομένων έχει πάντοτε πρόσβαση στο αρχείο των δεδομένων του και διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίκρουσης των εν λόγω πληροφοριών, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ως προς την επεξεργασία και τη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, οφείλετε να αποστείλετε μια υπογεγραμμένη επιστολή στην οποία θα γνωστοποιείτε την ταχυδρομική σας διεύθυνση και θα επισυνάπτετε ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, στη διεύθυνση TRAVELGENIO S.L., c/Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spain.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Τμήματος Τελωνείων των Η.Π.Α. για την Αεροπορική Ασφάλεια και τις Μεταφορές, του 2001, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, κατά την πραγματοποίηση κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων με προορισμό ή και ενδιάμεση στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξουσιοδοτεί ρητά το TRAVELGENIO να κοινοποιήσει στο Τμήμα Τελωνείων των Η.Π.Α. τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τον ΠΕΛΑΤΗ, για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.

Το TRAVELGENIO έχει εφαρμόσει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από τον νόμο στις εγκαταστάσεις του, στα συστήματά του και στα αρχεία δεδομένων του και εγγυάται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων.

® 2009-2013 TRAVELGENIO S.L. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.